Heikin blogi

Heikin blogi

 • Kalankasvatuksen kuormitus on marginaalinen

  Nykyaikainen kotimainen kalankasvatus on kestävää ja luonnon ehdoilla tapahtuvaa toimintaa sekä ilmastoystävällinen ja ekologisesti ylivoimaisesti tehokkain tapa tuottaa eläinproteiinia. Vanhentuneet mielikuvat kalanviljelyn kuormituksesta on päivitettävä nykyaikaan ja unohdettava ristiriitojen ylläpitäminen. - 10.8.2022

  Lue lisää
 • Työkalut luvituksen pullonkaulojen avaamiseen

  Tahtotila kotimaisen kalan saatavuuden ja kulutuksen lisäämiseen kaatuu luvituksen pullonkauloihin. Lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja lupaprosessin helpottamisesta on puhuttu jo vuosikausia, mutta konkreettista edistymistä ei ole saatu aikaiseksi. Työkaluja siihen on kuitenkin olemassa. - 29.7.2022

  Lue lisää
 • Kotimaisen kalankasvatuksen lisääminen toisi vakautta hintoihin

  Nykyisin tuontilohien osuus kulutuksesta on peräti kolminkertainen kotimaiseen kirjoloheen verrattuna. Kirjolohen sallittu kasvatusmäärä on aivan liian pieni, jotta se pystyisi vaikuttamaan markkinahintaan. Kotimaisen kasvatuksen nostaminen suunnitellulle tasolle toisi vakautta myös hintoihin. - 28.7.2022

  Lue lisää
 • Luvituksen pullonkaulat: itämerirehun huomioimatta jättäminen

  Itämerirehun määrittelyllä on todella kova kiire, sillä kotimainen rehu ja ennen kaikkea kotimainen rehun kehitystyö on erittäin tärkeää saada jatkumaan. Luvituksessa itämerirehu tulee jo nyt ottaa huomioon kuormituksen vähäisyyden arvioinnissa sekä myös varovaisuusperiaatteen soveltamisessa. - 27.7.2022

  Lue lisää
 • Luvituksen pullonkaulat: varovaisuusperiaatteen ylisoveltaminen

  Kalankasvatuksen luvituksessa on jatkossa kiinnitettävä aikaisempaa selvästi enemmän huomiota varovaisuusperiaatteen soveltamiskynnykseen ja soveltamista rajoittaviin seikkoihin. Luparajoituksia ei tule käyttää yhtään sen enempää kuin on aivan välttämätöntä ja rajoituksilta on aina edellytettävä tarkkoja perusteluja. - 25.7.2022

  Lue lisää
 • Ruotsissa helpotetaan sääntelyä

  Ruotsin hallitus on päättänyt asettaa selvitysmiehen, jonka tehtävänä on vesiviljelyn sääntelyn yksinkertaistaminen. Selvitysmiehen tulee ehdottaa luvan myöntämiseen sekä lupaharkintaan ja valvontaan helpotuksia. Tarkoituksena on lyhentää käsittelyaikoja, vähentää asiaan osallistuvien viranomaisten määrää, välttää moninkertaista lupaharkintaa ja vähentää säännösten ristiriitaisuutta. Myös Suomessa tulisi pikimmiten käynnistää vastaava selvitys. - 25.7.2022

  Lue lisää
 • Luvituksen pullonkaulat: kuormituksen vähäisyyden sivuuttaminen

  Kalanviljelyn luvituksessa on jatkossa otettava aikaisempaa paremmin huomioon kuormituksen vähäisyys. Varsinkin sijainninohjaussuunnitelman mukaan kalankasvatukseen erinomaisesti tai hyvin soveltuvilla alueilla kalanviljelyn marginaalinen kuormitus ei voi olla esteenä ympäristöluvan myöntämiselle. - 22.7.2022

  Lue lisää
 • Ulkomaisen kalan voittokulku pysäytettävä

  Ilmastoystävällistä ja ekotehokasta kalanviljelyä pitää meilläkin lisätä nopeasti. Norjalaisen lohen ja muun ulkomaisen kasvatetun lohikalan jo 20 vuotta kestänyt voittokulku on vihdoinkin saatava aisoihin. - 15.7.2022

  Lue lisää
 • Luvituksen pullonkaulat: epävarmat tilaluokitukset

  Vesienhoitosuunnitelman tilaluokitukset ja niiden määritysperusteet eivät ole yksiselitteisiä, vaan ne sisältävät runsaasti epävarmoja tekijöitä ja arvioita. Luokitusta ei ylipäätään ole tehty luvanvaraisen toiminnan vaikutusten arviointia varten. KHO on tuoreessa ratkaisussaan vahvistanut tilaluokituksen epävarmuuden. - 8.7.2022

  Lue lisää
 • Tuontikala vie eurot ulkomaille

  Tahtotila kotimaisen kalan lisäämiseen jää vain ohjelmiin ja visioihin. Tuontikala vie työpaikat ja eurot ulkomaille, mikä on kansantaloudellisesti hölmöläisten puuhaa. - 5.7.2022

  Lue lisää
 • Perinteistä kalankasvatusta tarvitaan edelleen

  Vanhentuneet mielikuvat kalanviljelyn kuormituksesta on päivitettävä nykyaikaan ja unohdettava ristiriitojen ylläpitäminen. Oikein sijoitettuna merikasvatuksen vähäinen laskennallinen kuormitus ei vaaranna vesien hyvän tilan saavuttamista. On myös otettava huomioon itämerirehun merkitys hajakuormituksen vähentäjänä, kun ravinteet kiertävät. - 1.7.2022

  Lue lisää
 • Unohdetaan jo ristiriitojen ylläpitäminen

  Vesien- ja merenhoidon sekä kalanviljelyn lisäämisen tavoitteet eivät todellakaan ole vastakkaisia. Kalanviljelyn mahdollisuudet ruokahuollon vahvistajana ja omavaraisuuden nostajana on otettava meilläkin käyttöön sekä astuttava päättäväisesti eteenpäin kehittämisen tielle. - 29.6.2022

  Lue lisää
 • Kalanviljely on kestävää, kalan kauppatase ei

  Kotimainen kalankasvatus on jo nyt kestävää ja luonnon ehdoilla tapahtuvaa toimintaa. Silti jokainen päivä tuo keskimäärin miljoonan euron verran lisäystä kalan kauppataseen vajaukseen. Se ei todellakaan ole kansantaloudellisesti kestävää. - 24.6.2022

  Lue lisää
 • Kalanviljelyn lisääminen nostaa myös ruokavarmuutta

  Huoltovarmuus ja ruokaturva ovat nyt korostetusti esillä. Ruoantuotannossa katse kohdistuu kuitenkin turhan usein vain maatalouteen ja samalla kalatalouden mahdollisuudet unohdetaan. Niin kalastus kuin kalanviljelykin ovat merkittäviä keinoja lisätä ruokavarmuutta. - 22.6.2022

  Lue lisää
 • Esimerkki luvituksesta – case Ekofish

  Pietarsaarelaisen Ekofish Ab:n tapaus on yksi valitettava esimerkki hakijan, lupaharkinnan ja valvontaviranomaisen näkemysten eroavaisuuksista sekä mitä se käytännössä voi pahimmillaan tarkoittaa. Yritys käynnisti toimet kalankasvatusluvan saamiseksi keväällä 2018. Edelleenkään sillä ei ole lainvoimaista päätöstä asiassa. 13.6.2022

  Lue lisää
 • Lupaharkinta ja valvonta pidettävä erillään

  Ympäristöministeriössä on parhaillaan vireillä lakihanke, jossa nykyisin asetuksessa oleva säännös lupaviranomaisen yhteydenpidosta valvontaviranomaisen ja hakijan kanssa siirrettäisiin lakiin. Samalla säännöksen sisältöä kuitenkin muutettaisiin tavalla, joka voi vaarantaa luvanhakijan oikeusturvan. Säännöksen sisällölliseen muuttamiseen lakiluonnoksessa ehdotetulla tavalla ei ole tarvetta. - 10.6.2022

  Lue lisää
 • Joustoa ei ole, onko tahtoa?

  Tämän poikkeuksellisen kevään poikastilanteessa ympäristöministeriöllä olisi ollut erinomainen mahdollisuus näyttää, että Kotimaisen kalan edistämisohjelman toteuttamiseen on todellista tahtoa. - 3.6.2022

  Lue lisää
 • Kirjolohelle lisää vihreää valoa

  Ruotsin ylin ympäristötuomioistuin on lyhyen ajan sisällä antanut useita myönteisiä päätöksiä kalanviljelylle. Päätöksissä kasvatuksen ympäristövaikutukset on todettu vähäisiksi, mikä korostaa vesiviljelyn tärkeää merkitystä tuottaa ruokaa kestävästi. - 27.5.2022

  Lue lisää
 • Suomestakin kalavaltio

  Luken, Syken ja Metsähallituksen yhteisessä Kalavaltio-hankkeessa etsitään uusia alueita kalankasvatukselle valtion omistamilta merialueilta. Hankkeen nimi on osuva, mutta samalla se antaa aiheen miettiä, miksi Suomi ei jo ole kalavaltio. - 20.5.2022

  Lue lisää
 • Liiton edunvalvontaan lisäresursseja

  Kalankasvattajaliiton uutena elinkeinopoliittisena asiantuntijana on aloittanut varatuomari Heikki Mäkinen. Hänen pääasiallinen tehtäväkenttänsä tulee olemaan alan edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet ja kansainvälinen toiminta. - 16.5.2022

  Lue lisää