Ruotsissa helpotetaan sääntelyä

Ruotsissa helpotetaan sääntelyä

Ruotsin hallitus on päättänyt asettaa selvitysmiehen, jonka tehtävänä on vesiviljelyn sääntelyn yksinkertaistaminen. Selvitysmiehen tulee ehdottaa luvan myöntämiseen sekä lupaharkintaan ja valvontaan helpotuksia. Tarkoituksena on lyhentää käsittelyaikoja, vähentää asiaan osallistuvien viranomaisten määrää, välttää moninkertaista lupaharkintaa ja vähentää säännösten ristiriitaisuutta. Myös Suomessa tulisi pikimmiten käynnistää vastaava selvitys. – 25.7.2022

Lupaharkinta ja valvonta pidettävä erillään

Lupaharkinta ja valvonta pidettävä erillään

Ympäristöministeriössä on parhaillaan vireillä lakihanke, jossa nykyisin asetuksessa oleva säännös lupaviranomaisen yhteydenpidosta valvontaviranomaisen ja hakijan kanssa siirrettäisiin lakiin. Samalla säännöksen sisältöä kuitenkin muutettaisiin tavalla, joka voi vaarantaa luvanhakijan oikeusturvan. Säännöksen sisällölliseen muuttamiseen lakiluonnoksessa ehdotetulla tavalla ei ole tarvetta. – 10.6.2022