Uudesta EMKR ohjelmasta kerätään avointa palautetta otakantaa.fi palvelussa 22.8.2021 saakka. Tässä kyselyssä tulleet kommentit otetaan huomioon ohjelman valmisteluissa ennen syksyllä järjestettävää virallista lausuntokierrosta.  Ohjelmaluonnokseen ja uuteen ohjelmakauteen kokonaisuutena voi tutustua tarkemmin osoitteessa: https://merijakalatalous.fi/uusi-ohjelmakausi-2/

Maa- ja metsätalousministeriö kerää avointa palautetta osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/630/osallistuminen/1133/kysely/

Kyselyyn voi siis osallistua 22.8.2021 saakka kaikki. Palvelu edellyttää rekisteröitymistä.

Yleistä uudesta ohjelmakaudesta 2021-2027

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston uuden ohjelmakauden 2021−2027 valmistelu on parhaillaan käynnissä. EU:ssa valmistellaan uutta EMKR-asetusta sekä rahastojen yleisasetusta, ja maa- ja metsätalousministeriö laatii uutta Suomen toimintaohjelmaa ja kansallista lainsäädäntöä. Tavoitteena on, että uusi ohjelmakausi käynnistyy loppuvuodesta 2021. Ohjelmakauden 2014−2020 rahoituksella pyritään turvaamaan siirtyminen vanhasta kaudesta uuteen ilman rahoituskatkosta.

Yleisöllä ja sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa valmisteluun lausuntokierrosten sekä avointen työpajojen kautta.

Komissio antoi toukokuussa 2018 ehdotuksen seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021−2027. Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle varattaisiin 6,14 miljardia euroa, josta Suomen osuus tulisi olemaan noin 71,8 miljoonaa euroa.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto säilyy tulevalla ohjelmakaudella nykyisen kaltaisena. Asetusehdotuksen mukaiset toimintalinjat käsittävät:

  1. kestävän kalastuksen edistämisen ja meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen,
  2. elintarviketurvan varmistamiseen osallistumisen kilpailukykyisen ja kestävän vesiviljelyn sekä kilpailukykyisten ja kestävien markkinoiden avulla,
  3. kestävän sinisen talouden kasvun ja vauraiden rannikkoyhteisöjen tukemisen sekä
  4. turvalliset, turvatut, puhtaat ja kestävästi hoidetut meret ja valtameret.