Kalasääsken aiheuttamien vahinkojen korvaaminen ja ennaltaehkäisy –Ohjeet kalanviljelijöille

Kalataloudelle voidaan myöntää tukea kalasääsken kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi rauhoitettujen eläinten aiheut­tamien vahinkojen korvaamisesta ja ennalta ehkäisemisestä annetun lain (15/2022) mukaisesti. Laskennallinen tuki perustuu kalanviljelylai­toksen lähialueilla tiedettyihin kalasääsken pesintöihin. Tukea ei myönnetä luonnonravintolammikoille.

Merimetson ja harmaahaikaran aiheuttamien vahinkojen määrän arviointi merialueen kalankasvatuslaitoksilla

Luonnonvarakeskus selvitti yhdessä Turun yliopiston kanssa vuosina 2022–2023 harmaahaikaroiden ja merimetsojen aiheuttamia vahinkoja 14 rannikon vesiviljelylaitoksella. Kolmella laitoksella selvitys toteutettiin molempina vuosina. Hankkeen tavoitteena oli selvittää lajikohtaisesti näiden lintujen aiheuttamien vahinkojen laatua, niiden sijaintia ja määrää Suomen rannikolla sekä laitoskohtaisten ennaltaehkäisytoimenpiteiden tehokkuutta.