Valtioneuvosto on vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa esittänyt elinkeinotalouden edistämiseen lisäystä lähes 7,4 miljoonaa euroa. Lisäyksestä on 5,0 miljoonaa euroa on osa maatalouden huoltovarmuuspaketille osoitetusta 300 miljoonasta eurosta ja tästä odotetaan tarkempia ehdotuksia MMM:stä kesäkuun puoleen väliin mennessä. Loppuosa lisäyksestä on käyttämättä jääneen EMKR-määrärahan uudelleenbudjetointia.

Alla lisätalousarvioesityksen teksti elinkeinokalatalouden osalta kokonaisuudessaan.

Talousarvioesitys 2022

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 7 391 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kohonneiden tuotantokustannusten ja kansainvälisestä tilanteesta aiheutuvien vaikutusten kompensoimiseksi kalatalouden yrityksille valtionavustuslain nojalla komission hyväksymän tilapäisen valtiontukisäädösten jouston puitteissa sekä muihin kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014—2020 ohjelmakauden varoista osittain rahoitettavien elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden maksamiseen Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Selvitysosa: Lisäyksestä 5 000 000 euroa on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja aiheutuu tuotantokustannusten noususta ja kansainvälisen kriisin aiheuttamien vaikutusten kompensoinnista kalatalouden yrityksille sekä muista kalatalouden huoltovarmuutta parantavista toimenpiteistä. Komission hyväksymät tilapäiset valtiontukipuitteet mahdollistavat enintään 35 000 euron yrityskohtaisten tukien myöntämisen Ukrainan sodan vaikutusten kompensointiin kalataloudessa.

Lisäyksestä 2 391 000 euroa aiheutuu EMKR:n 2014—2020 ohjelmakauden rahoituksen osalta käyttämättä jääneen määrärahan uudelleenbudjetoinnista, jotta hankkeet saadaan maksettua sitoumusten mukaisesti. Lisäys on kokonaan EU:n rahoitusosuutta.


2022 II lisätalousarvio7 391 000
2022 talousarvio23 916 000
2021 tilinpäätös29 158 000
2020 tilinpäätös33 243 000