Satakunnankansa 23.5.2018

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut ja osin jättänyt tutkimatta valitukset Offshore Fish Finland Oy:n avomeren kalankasvatuskokeilusta Eurajoen edustalla.

Ratkaisu koski ympäristönsuojelulain mukaista lupaa koeluontoiseen kalankasvatusta avovesikausilla 2017 ja 2018 sekä vesilain mukaista lupapäätöstä sallia kalankasvatuksen valmistelu ja aloittaminen ennen päätösten lainvoimaisuutta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) myönsi luvat koekasvatukselle keväällä 2017. Ennen lupapäätösten lainvoimaisuutta sallittiin kalankasvatus yhdessä altaassa.

Koekasvattamon lupaa hakivat valituksilla kumoon useat yksityishenkilöt, joista enemmistö on lähisaarten ja -rantojen mökinomistajia. Valitusten yhtenä pääperusteluna on Luvian merialueen ravinnekuormituksen kasvu ja rehevöitymishaitat.

Hallinto-oikeus perustelee hylkäävää ratkaisuaan mm. sillä, että koeluontoisella kalankasvatustoiminnan vesistötarkkailussa vuonna 2017 ei havaittu muuta muutosta kuin pintaveden samentuminen kasvatusaltaan lähialueella. Oikeus arvioi, että vaikutusaluetta voidaan pitää suppeana, eivätkä ympäristövaikutukset ulotu valituksen tehneiden kiinteistöille.

Valitusten tutkimatta jättämisen hallinto-oikeus perusteli ympäristölain säädöksillä ja valittajien kiinteistöjen etäisyydellä kasvatuspaikasta. Oikeus tulkitsi, etteivät valittajat ole asianosaisia, koska lähimmät kiinteistöt sijaitsevat yli 3 000 metrin etäisyydellä. Näin heillä ei ole asiassa valitusoikeutta.

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jatkokäsittely edellyttää, että korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Offshore Fish Finland Oy on hakenut ympäristölupaa kasvattamolle, jonka vuotuinen kasvatusmäärä lisäkasvuna olisi noin miljoona kiloa. Koekasvatus on tästä noin kymmenesosa.

Verkkoaltaat on suunniteltu ankkuroitavaksi avovesikaudeksi Iso-Pietarin saaren eteläpuolelle. Talvikaudeksi altaat siirrettäisiin säilytykseen Iso-Lampoorin niemen edustalle. Kaloja talvikaudella altaissa olisi noin 700 000 kiloa.

Täyden mittakaavan avomerikasvattamon lupakäsittely on vireillä aluehallintovirastossa. Ratkaisua odotetaan vielä alkukesän aikana.

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/eurajoen-avomeren-kalankasvatuskokeilun-valitukset-kumoon-hallinto-oikeus-jatti-osan-jopa-tutkimatta-200960486/