1.2.2022 Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Finnforel Oy:lle on myönnetty lupa laajentaa kalankasvattamon ja -jalostamon toimintaa Varkaudessa. Laitokset sijaitsevat Stora Enso Oyj:n tehdasalueella Huruslahden rannalla. Kalankasvattamo ottaa kasvatusaltaisiin tarvittavan veden tehdasalueen yläpuoleisesta vesistöstä. Jätevedet menevät tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Laajennetun toiminnan voi aloittaa välittömästi.

Finnforel Oy:lle on myönnetty ympäristönsuojelulain mukainen lupa nostaa kirjolohien tuotantomäärä noin kaksinkertaiseksi, 2 700 tonniin vuodessa. Toiminta laajenee nykyisen laitoksen vieressä sijaitseviin tiloihin, jotka kuuluivat ennen Carelian Caviar Oy:lle. Uusien tilojen on tarkoitus olla käyttövalmiina vuoden 2022 aikana.

Kalankasvatuslaitos toimii kiertovesiperiaatteella. Kasvatusaltaiden vesi kiertää jatkuvasti puhdistuslaitteiston kautta. Vedestä poistetaan ravinteikasta lietettä, joka toimitetaan kuivattuna hyötykäyttöön. Kierrosta poistettu jätevesi sekä kalanjalostamon jätevedet käsitellään Stora Enso Oyj:n tehtaan jätevedenpuhdistamolla. Poikkeustilanteissa kalankasvatuslaitoksen jätevettä saa johtaa suoraan vesistöön enintään kahden tunnin ajan.

Kalanjalostamossa perataan ja fileoidaan pääasiassa oman kasvattamon kirjolohta. Jalostamossa käsitellään jatkossa enimmillään 2 800 tonnia kalaa vuodessa. Kalajäte toimitetaan hyötykäyttöön.

Myönnetyn vesitalousluvan mukaan Stora Enso Oyj:n omistamalta vesialueelta saa ottaa pintavettä kiertovesilaitokseen enintään 80 litraa sekunnissa. Poikkeustilanteiden varalle on olemassa varavedenottopaikka. Otettavan veden määrä on pienempi, kuin mitä Carelian Caviar Oy ja Finnforel Oy yhteensä aikanaan ottivat Haukivedestä.

Luvansaaja osallistuu Haukiveden vesistön tilan yhteistarkkailuun. Finnforel Oy:n tulee tarkkailla lisäksi muun muassa kasvatetun ja jalostetun kalan määrää, käytetyn rehun ja veden määrää sekä eri jätteiden ja jäteveden määrää ja laatua.

Päätös löytyy Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa asian diaarinumeron ISAVI/9628/2020.

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/finnforel-oylle-lupa-laajentaa-kalantuotantoa?publisherId=69818103&releaseId=69931149