Matfiskodlarna

Det är med glädje vi kan meddela att tre fiskodlingsföretag har fått nya och fortsatta miljötillstånd.

I Sverige är vattenbruket mycket litet och konsumtionen av fisk sker nästan uteslutande av importerade produkter trots att Sverige har goda förutsättningar för att producera fisk lokalt och ha en mycket högre självförsörjningsgrad än nuvarande nivå.

De tre nya miljötillstånden är därmed flera steg i rätt riktning för att möjliggöra olika satsningar inom livsmedelsproduktionen som Sveriges regering och EU vill driva igenom. Viljan från politisk sida, att stödja tillväxten av ett svenskt vattenbruk har aldrig saknats, se livsmedelsstrategin men även den nationella strategin och handlingsplanen för svenskt vattenbruk. Även en rad andra satsningar har gjorts och görs i syfte att öka produktionen inom vattenbruket och där odling av fisk är en viktig del. Vattenbruket är en viktig livsmedelsproducerande industri, animaliskt protein produceras med ett relativt litet klimatavtryck. Vattenbruket växer snabbare än andra livsmedelsindustrier i världen. Idag är ungefär varannan fisk som konsumeras globalt odlad.

Fisk är dessutom ett nyttigt livsmedel och utgör en viktig proteinkälla och är rika på nyttiga omega 3-fetter, vitaminer och viktiga spårämnen.

Slotts Lax AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt fiskodling och övervintring av fisk i Björka, Mora kommun den 12 oktober 2020 (Mål nr. 15-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 300 ton. Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Dalarna. Bolaget har endast överklagat meddelad tillståndstid samt yrkat att prövningstillstånd ska meddelas. Bolaget har bedrivit fiskodlingsverksamhet sedan 1985 och odlar regnbåge i Björka. Det befintliga miljötillståndet är tidsbegränsat och löper ut under 2021. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.

Nordic Trout Sweden AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt och utökad fiskodling samt övervintring av fisk i Stöpafors, Sunne kommun den 18 december 2020 (Mål nr. 1633-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 000 ton. Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Örebro. Fiskodling har bedrivits sedan 1990-talet och företaget odlar regnbåge i Stöpafors. Befintligt miljötillstånd är uppdelat i två delar, 480 ton foder per år som var tillsvidare och 360 ton foder per år som var tidsbegränsat till utgången av 2020. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.

Överumans Fisk AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt till att anlägga och bedriva fiskodling samt övervintring av fisk i Kaskeloukt, Storumans kommun den 17 februari 2021 (Mål nr. 353-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 3 600 ton. Företaget odlar regnbåge. Det nya tillståndet innebär även att företaget kan genomföra önskade förändringar vid odlingslokalerna Ankarsund och Luspholmen.

Företagen väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas av de överklagade domarna. Om mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark-och miljödomstolens avgörande att stå fast.

https://www.matfiskodlarna.se/aktuellt-26515793?fbclid=IwAR3Q8pGtdVS4iu_sFC_4IzOjhZoUWwhDaTXGuseSuSnRQE1b2DPCDMsuJRA