HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ MENETTELY ENNEN TEURASTUSTA JA TEURASTUKSEN YHTEYDESSÄ

Suomen Kalankasvattajaliitto ry toteuttaa hanketta, jossa selvitetään kalan hyvinvointiin liittyviä asioita ennen teurastusta ja sen yhteydessä. Tähän hankkeeseen liittyy Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoitusta.

Pyydämme tarjoustanne ostopalveluna selvitystyön tekemiseen.

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE

Tuotantoeläinten teurastukseen liittyy lopetusasetus (Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä). Kasvatettuun kalaan sovelletaan kuitenkin vain 3 artiklan 1 kohdan yleistä säännöstä ”Eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana.”

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on julkaissut EU:ssa kasvatettujen kalojen osalta lausuntoja tärkeimpien tainnutus- ja lopetusmenetelmien hyvinvointinäkökohdista. Nämä lausunnot osoittivat, että vesiviljelyalalla on haasteita kalojen hyvän hyvinvoinnin ylläpitämiseksi lopettamishet-kellä. Riskipohjaista lähestymistapaa käyttämällä tunnistettiin tärkeimmät vaarat, jotka voivat heikentää kasvatetun kalan hyvinvointia:
1) Eri toimenpiteiden, kuten käsittelyjen ja kuljetusten aiheuttama stressi
2) Veden laatu säilytysaltaassa, erityisesti korkea lämpötila ja matala happipitoisuus
3) Tainnutus- ja teurastusmenetelmät.

Kalan teurastusta tulee aina edeltää tainnutus. Tainnutus tarkoittaa tajunnan menettämistä; asianmukainen tainnutus tulee olla nopeaa ja aiheuttaa pysyvän aivovaurion ja palautumattoman tajunnan menetyksen. Optimaalisen tainnutusmenetelmän tulisi taata eläinten täydellinen tajuttomuus ilman minkäänlaista jännitystä, kipua tai ylimääräistä kärsimystä ennen lopullista kuolemaa. Suomessa käytetään edelleen jonkin verran hiilidioksiditainnutusta, jota ei nykytiedon mu-kaan pidetä riittävän tehokkaana tainnutusmenetelmänä. OIE:n suosittelemat menetelmät hiilidioksidi-tainnutuksen sijaan ovat sähkötainnutus ja mekaaninen tainnutus.

Eettiset vaatimukset lihantuotannolle, kala mukaan lukien, ovat lisääntyneet. Kuluttaja vaatii eettisesti ja eläinten hyvinvoinnin huomioon ottaen tuotettuja elintarvikkeita. Kasvatetun kalan hyvin-vointi koko sen elinkaaren aikana ja etenkin teurastuksen yhteydessä on asia, josta kuluttaja haluaa lisätietoa. Kasvatetun kalan hyvinvoinnin kannalta pitää tutkia lopetuksen aikaisen hyvinvoinnin mittareita sekä tainnutus- ja verestysmenetelmiä.

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoja nykyisistä kalojen hyvinvointia koskevista käytännöistä Euroopan vesiviljelyssä kasvatettujen kalojen teurastuksessa ja teurastusta edeltävissä toimenpiteissä sekä löytää Suomen markkinoille sopivia tainnutus- ja verestyslaitteita, joissa kalojen ylimääräinen kärsimys ennen lopullista kuolemaa on mahdollisimman vähäistä.

Selvityksellä halutaan nostaa kasvatettujen kalojen hyvinvoinnin merkitystä ja kalanviljelyn arvostusta yhteiskunnassa sekä vastata eettiseen keskusteluun hyvinvointikysymyksistä. Valveutuneelle kulutta-jalle kalan hyvinvoinnilla on tulevaisuudessa aina suurempi merkitys ostopäätöstä tehtäessä.

Selvityksen avulla kalanviljelijöiden on helpompi suunnitella kalan matkaa kasvatusaltailta teurastuk-seen sekä vaihtoehtoja nykyisille tainnutusmenetelmille.

TOIMENPITEET

Hankkeessa selvitetään kalan hyvinvointiin liittyviä asioita ennen teurastusta ja teurastuksen aikana (lämpötila, kalatiheys, kuljetus, nosto, tainnutus, verestys) kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla. Myös teurastusta koskevat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n suositukset otetaan selvityksessä huomioon.

Tämän jälkeen selvitetään käytössä olevat tainnutusmenetelmät Suomessa haastattelututkimuksen avulla. Kyselyn tuloksilla pyritään valikoimaan erilaisia tainnutusmenetelmiä erilaisille laitoksille, sekä saamaan tietoa, millaisia tainnutus- ja teurastusmenetelmiä yrityksissä olisi mahdollisuus käyttää.
Kyselytutkimuksen jälkeen selvitetään markkinoilla olevia kaupallisia tainnutusmenetelmiä. Selvityk-sessä otetaan huomioon hyvien hyvinvointikäytäntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset sekä vaikutukset kilpailukykyyn. Hankkeessa kuvataan menetelmien teknisiä mahdollisuuksia kotimaisten laitosten mitoitusten mukaisesti sekä kustannuslaskelmia investointi- ja käyttökulujen osalta.

Hankkeen aikana käydään myös tutustumassa Keski-Euroopassa tainnutus- ja verestysmenetelmiin sekä –laitteisiin.

HANKKEEN OSTOPALVELUT / TARJOUSPYYNNÖT

Pyydämme tarjousta ostopalveluna kirjallisesta selvityksestä kalan hyvinvointiin liittyvistä asioista ennen teurastusta ja teurastuksen aikana (lämpötila, kalatiheys, kuljetus, nosto, tainnutus, verestys).

Ostopalveluna hankittava selvitys jaetaan kolmeen osioon. Tarjous pitää antaa kokonaisuudesta, joka sisältää kaikki alla luetellut osiot.

 1. Kirjallinen selvitys ja analysointi
  Kirjallinen selvitys kalan hyvinvointiin liittyvistä asioista ennen teurastusta ja teurastuksen aika-na (lämpötila, kalatiheys, kuljetus, nosto, tainnutus, verestys) kirjallisuuden ja muun lähdemate-riaalin avulla. Myös teurastusta koskevat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n suositukset otetaan selvityksessä huomioon.
 2. Tainnutusmenetelmät Suomessa
  Tämän jälkeen selvitetään käytössä olevat tainnutusmenetelmät Suomessa haastattelututki-muksen avulla. Haastattelujen vastaukset pidetään luottamuksellisina. Kyselyn tuloksilla pyri-tään saamaan tietoa, millaisia tainnutus- ja teurastusmenetelmiä yrityksissä käytetään tällä hetkellä ja millaisia menetelmiä yrityksillä olisi mahdollisuus käyttää tulevaisuudessa. Kyselyn perusteella pyritään valikoimaan erilaisia tainnutusmenetelmiä erilaisille laitoksille.
  (Laaditaan kysely –> Toteutetaan kysely –> Vastausten analysointi, kirjallisena)
 3. Selvitetään Suomen oloihin sopivia tainnutuslaitteita.
  Kyselytutkimuksen jälkeen selvitetään markkinoilla olevia kaupallisia tainnutusmenetelmiä. Selvityksessä otetaan huomioon hyvien hyvinvointikäytäntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset sekä vaikutukset kilpailukykyyn. Hankkeessa kuvataan kirjallisesti menetelmien teknisiä mahdollisuuksia kotimaisten laitosten mitoitusten mukaisesti sekä kustannuslaskelmia investointi- ja käyttökulujen osalta.

Hankkeen aikana järjestetään kalanviljely-yritysten edustajille opintomatka Keski-Eurooppaan tutustumaan tainnutus- ja verestysmenetelmiin sekä –laitteisiin. Matkan järjestäminen yhteis-työssä Liiton kanssa kuuluu tarjottavaan ostopalvelutyöhön.

Tarjottu selvitys on pystyttävä aloittamaan vuoden 2019 aikana ja tekemään kokonaisuudessaan vuo-den 2020 huhtikuun loppuun mennessä. Työstä ja sen etenemisestä on kerrottava Liittoon jokaisen osion jälkeen.

Tarjouksessa on oltava selkeä kuvaus tarjottavasta selvitystyöstä ja toteutusaikataulusta.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Hinnan lisäksi valinnassa korostetaan asiantuntijuutta kalanviljelystä Suomessa, kalanvil-jelylaitoksiin liittyvää etukäteistietoa sekä laitetietoutta. Suhteellinen painotus: Hinta 25%, asiantuntijuus kalanviljelystä 25%, kalaviljelylaitoksiin liittyvä etukäteistieto 25% sekä laitetuntemus 25%.

Tarjoukset pitää lähettää Suomen kalankasvattajaliittoon sähköpostitse osoitteeseen ma-ri.virtanen@kalankasvatus.fi 25.10.2019 klo 16.00 mennessä. Lisätietoja Mari Virtanen ma-ri.virtanen@kalankasvatus.fi.

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä Liiton edellyttämällä tavalla tai olosuh-teet muuttuvat hankintamenettelyn aikana sellaisiksi, ettei Liitto voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, Liitto voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä.

Tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1) Tarjoajan soveltuvuuden täytty-misen tarkastaminen 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 5) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen.

Katso hankintailmoitus Hilmasta:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-020725

Hanke on osittain Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittama.