Lohikalojen vesihomeen esiintyminen suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla ja esiintymiseen vaikuttavat riskitekijät

Suomen Kalankasvattajaliitto ry toteuttaa lohikalojen vesihometta tutkivaa hanketta. Tähän hankkeeseen liittyy Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoitusta.

Pyydämme tarjoustanne ostopalveluna tutkimuksesta lohikalojen vesihomeen esiintymisestä ja sii-hen vaikuttavien riskitekijöiden selvittämisestä suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla.

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE

Vesihome on yleisnimitys Oomykeetteihin kuuluvista sienen kaltaisista mikro-organismeista, jotka aiheuttavat infektioita makeanveden vesieliöille. Yleisimpiä vesihomeen taudinaiheuttajalajeja lohikaloille ovat Saprolegnia-sukuun kuuluvat lajit, joita tavataan kaikkialla maailmassa makeista vesistä. Saprolegnia-suvun lajit aiheuttavat lohikaloille taudin, joka näkyy kalan iholla tai mätimunien pinnalla vaaleana pumpulimaisena kasvustona. Saprolegnioosia on pidetty uhkana sekä lohikalojen luonnon populaatioille että viljellyille kaloille.

Lohikalojen viljelyssä vesihomeen on arvioitu aiheuttavan 10 % tuotantotappioita vuosittain ympäri maailmaa ja vesihome on yleinen ongelma myös Suomen kalanviljelylaitoksilla.

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen tavoite on kartoittaa vesihomeen esiintymistä Suomen kalanviljelylaitoksilla. Hankkeessa kerätään tietoa niistä riskitekijöistä, jotka todennäköisesti vaikuttavat vesihomeen esiintyvyyteen kalanviljelyssä. Hankkeen yhteydessä kerätään kaloista vesihomenäytteitä vesihomelajien levinnei-syyden tutkimiseksi.

Hankkeessa tehtävä haastattelututkimuksen on tarkoitus antaa tietoa vesihomelajien esiintyvyydestä ja kalanviljelylaitoksilla esiintyvistä muuttuvista tekijöistä, jotka edesauttavat vesihomeen riskitekijöiden tunnistamista kalanviljelylaitoksilla. Tutkimuksen perusteella voidaan tulevaa tutkimusta suunnata oikein niin, että kokeellisilla tutkimuksilla ja kenttätutkimuksilla voidaan selvittää riskitekijöiden toimintamekanismeja ja kehittää patogeenien tunnistamista.

Hankkeessa on tarkoitus saada uutta tietoa suomen kalanviljelylaitoksilla esiintyvistä vesihomela-jeista ja niiden levinneisyydestä. Lisäksi hankkeessa selvitetään riskitekijöitä, jotka vaikuttavat vesihomeen esiintyvyyteen.

TOIMENPITEET

Hankkeen tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena ensin laajemmalle ja sen jälkeen pienem-mälle otokselle kalanviljelylaitoksia ja haastattelujen tulokset analysoidaan toimintamekanismien tutkimusta varten. Ensimmäisen laajemman haastattelun perusteella valitaan muutamia kalanviljelylaitoksia maantieteellisesti eri vesistöistä, joihin tehdään tarkempi haastattelu vesihomeen esiintymisestä laitoksilla.

Pienemmästä otoksesta kalanviljelylaitoksia otetaan haastattelututkimuksen lisäksi näytteitä lohikalojen vesihomemuutoksista tunnistettavaksi lajitutkimusta varten. Eristetyt vesihomeet tutkitaan morfologisesti ja sekvensoidaan, jolloin saadaan tietoa eri vesistöissä olevilla kalanviljelylaitoksilla esiintyvistä vesihomelajeista ja onko eroavaisuuksia lohikalalajien, eri-ikäisten kalojen ja niissä esiintyvien vesihomelajien välillä, eli tietoa vesihomelajien epidemiologiasta Suomessa.

HANKKEEN OSTOPALVELUT / TARJOUSPYYNNÖT

Pyydämme tarjousta ostopalveluna tutkimuksesta lohikalojen vesihomeen esiintymisestä ja siihen vaikuttavien riskitekijöiden selvittämisestä suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla.

Ostopalveluna hankittava tutkimus on jaettu kolmeen osioon. Tarjouksen voi antaa joko kokonai-suudesta tai tutkimuksen eri osioista.

1. Epidemiologiset haastattelut, haastattelukysymysten laadinta ja analysointi
Kerätään haastattelujen avulla taustatietoa luottamuksellisuus säilyttäen taudin esiintymi-sestä ja laajuudesta, ongelman taustalla olevista ympäristötekijöistä sekä hoitotoimenpiteistä. Osa haastatteluista tulee tehdä suomeksi ja osa ruotsiksi.
– Laajempi haastattelu sekä tarkempi haastattelu pienemmällä otannalla (kts. toimenpi-teet)
– haastattelutulosten analysointi sekä kirjallisuusselvitys
– riskitekijöiden analysointi, raportointi ja suunnittelu

2. Vesihomenäytteiden otto
Kalanviljelylaitoksilta kerätään edustava otos vesihomeita eristämällä niitä kaloista ja mah-dollisesti myös ympäristöstä. Tutkimuksen tarjoajalle katsotaan eduksi, jos tämän lisäksi käytettävissä on vesihometautioireisiin liitettyjä vesihomekantoja pidemmältä aikaväliltä.

3. Vesihomeen lajimääritykset sekvensointianalytiikkaa käyttäen
Vesihomenäytteistä eristetyt vesihomeet tutkitaan morfologisesti ja sekvensoidaan (kts. toi-menpiteet)

Ostopalvelu on pystyttävä tekemään vuoden 2018 aikana.

Tarjouksessa on oltava selkeä kuvaus tarjottavasta selvitystyöstä ja toteutusaikataulusta. Tarjouk-sessa on myös selkeästi kerrottava koskeeko tarjous kokonaisuutta tutkimuksesta vai jotakin tutki-muksen edellä mainituista osioista. Vertailukelpoisuuden vuoksi kokonaisuutta tarjotessanne on eri osioiden hinta ja aikataulu eriteltävä tarjouksessa.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Hinnan lisäksi valinnassa korostetaan asiantuntijuutta kalanviljelystä Suomessa, kalanviljelylaitoksiin liittyvää etukäteistietoa sekä kalatautituntemusta. Suhteellinen painotus kohdissa 1 ja 2: Hinta 25%, asiantuntijuus kalanviljelystä 25%, kalaviljelylaitoksiin liittyvä etukäteistieto 25% sekä kalatautituntemus 25%. Suhteellinen painotus kohdassa 3: Hinta 25%, kalatautituntemus ja tarvittava laboratorioanalytiikka 75%.

Tarjoukset pitää lähettää Suomen kalankasvattajaliittoon sähköpostitse osoitteeseen ma-ri.virtanen@kalankasvatus.fi 4.5.2018 klo 16.00 mennessä. Lisätietoja Mari Virtanen ma-ri.virtanen@kalankasvatus.fi.

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä Liiton edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat hankintamenettelyn aikana sellaisiksi, ettei Liitto voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, Liitto voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava ja pyydetyt selvitykset on toimitettava suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 5) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen.