Kalankasvattajaliitto

Suomen Kalankasvattajaliitto on valtakunnallinen kalanviljelijöiden edunvalvontajärjestö. Liitto perustettiin vuonna 1964. Toiminnassaan liitto valvoo ja edistää kalanviljelyelinkeinon etua ja toimintaedellytyksiä koko kalatalouden osana sekä luo mahdollisuuksia vesiviljelyn kestävälle kasvulle. Tehtävänä on seurata ja vaikuttaa kalankasvatusta koskevaan lainsäädäntöön, hallintoon ja markkinakehitykseen sekä puuttua alan toimintaympäristöä koskeviin epäkohtiin. Lisäksi liitto vaikuttaa muun muassa alaa kehittävään tutkimukseen ja koulutukseen sekä jakaa tietoa elinkeinosta.

Liiton toiminta

Edunvalvonnan tavoitteena on turvata kalankasvatukselle kilpailukykyiset toimintaedellytykset ja samalla varmistaa kotimaisen kalan tarjonta Suomen elintarviketuotannossa.

Jäsentoiminta

Liitto tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja neuvontaa sekä tiedottaa tuottajille säännöllisesti alan tuotanto- ja markkinatilanteesta.

Yleinen edunvalvonta

Kalankasvattajaliitto edistää ja kehittää vesiviljelyn toimintaedellytyksiä, tekee alaa koskevia aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, sekä toteuttaa vesiviljelyn tiedotusta, jäsenneuvontaa ja koulutustoimintaa.
Kalankasvattajaliitto valvoo jäsenkuntansa etua sekä edistää elinkeinon ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kalankasvattajaliitto pyrkii sitouttamaan eri osapuolet toteuttamaan elinkeinoa koskevia ohjelmia ja linjauksia elinkeinon lähtökohdista.

Tutkimus ja hanketoiminta

Liitto on myös mukana kalanviljelyn ympäristön, laadun ja tuotantotekniikan tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Kansainvälinen vaikuttaminen

Kalankasvattajaliitto seuraa, vaikuttaa ja ottaa aktiivisesti kantaa Euroopan vesiviljelijöiden liiton (Federation of European Aquaculture Producers FEAP) ja Euroopan maataloustuottajien liiton (Copa Cogeca) välityksellä EU:n lainsäädännön ja muiden kansainvälisten määräysten ja ohjeiden valmisteluun. FEAP on mukana mm. HELCOMin työssä laatimassa Itämeren alueen kestävälle vesiviljelylle suosituksia.

FEAP vaikuttaa vesiviljelyasioiden valmisteluun, jakaa toimialasta tietoutta ja etenkin toimii kalanviljelijöiden yhtenäisenä äänenä Euroopassa. Kalankasvattajaliitto on myös Copa-Copegan myötä mukana eurooppalaisessa työssä, jonka kautta on valmisteltu vesiviljelyn neuvoa-antavan toimikunnan AAC:n kokoamista (Aquaculture Advisory Council). Väliaikainen hallitus luonnosteli 2015 AAC:lle säännöt ja toimintatapaohjeen.

Viestintä

Liitto tiedottaa aktiivisesti vesiviljelyalaa koskevista muutoksista, tutkimustuloksista, koulutuksesta ja työpaikoista. Tieto välitetään jäsenistölle sähköpostitse tai kirjeitse. Lisäksi alaa koskevaa tietoa kootaan ja päivitetään jatkuvasti liiton internetsivuille. Liitto julkaisee seitsemän kertaa vuodessa sähköisen uutiskirjeen.