Kalankasvatuksen vaikutuksia meren laatutekijöihin on selvitetty uusilla menetelmillä yhteistyössä kalankasvatusyritysten, Syken, Luken ja nyt myös Turun Ammattikorkeakoulun kanssa

Anne-Marie Tuominen; Turun ammattikorkeakoulu, Markus Kankainen ja Jari Niukko; Luonnonvarakeskus

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa on kerätty tietoa kalankasvatuksen vaikutuksista ympäröivään mereen, jotta sijaintikohtaiset tuotantomäärät voidaan määrittää kestävälle tasolle. Vaikka kasvatuslaitosten vaikutuksia on arvioitu pitkään, aiheesta on verrattain vähän tutkittua ja raportoitua tietoa. Uusilla menetelmillä voidaan saada parempaa tietoa kalankasvatuksen vaikutuksista ja meren laadusta. Anne Marie tuominen on tehnyt ensimmäisistä tuloksista opinnäytteen.

Luonnonvarakeskus on saanut investointitukea merialueen tutkimuslaitteisiin Suomen akatemian FIRI rahoituksesta. Akatemian rahalla on ostettu ja kehitetty ympäristö ja vedenlaatua mittaavia poijuja, joiden avulla saadaan jatkuvaa tietoa vedenlaadun vaihtelusta laitoksen läheisyydestä. Lisäksi yritysten ja erilaisten tutkimuskampanjoiden avulla on arvioitu mukana pidettävien EXO mittauslaitteiden avulla vedenlaatua laitoksen ympäristössä laajemmin. Liikuteltavien mittareiden etu on, että niillä saadaan tietoja kerättyä useasta paikasta. Mittareiden luotettavuutta on arvioitu lisäksi vesinäytteiden avulla.

Anne- Marie Tuominen on koonnut aineistosta opinnäytteen tutkimusaineistosta vuoden 2020 kasvatuskaudelta. Katso tiivistelmä alta ja opinnäyte täältä https://www.theseus.fi/handle/10024/356158. Luke ja Syke jatkavat yhteistyössä yritysten kanssa tutkimusaineiston keräämistä ja käsittelyä ja pyrkivät edelleen kehittämään luotettavampia ja tehokkaampia seurantamenetelmiä yritysten ja viranomaisen käyttöön.

Yhteistyössä: Brändö lax Ab, Haverön lohi Oy, Heimon kala Oy, Luonnonvarakeskus, Lännenpuolen lohi Oy, Nordic Trout Oy, Suomen ympäristökeskus, Turun ammattikorkeakoulu

Anne-Marie Tuominen – Opinnäytetiivistelmä

Saaristomerellä selvitettiin kalankasvatuksen paikallisia vaikutuksia vedenlaatuun

Turun ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä tutkittiin, miten kalankasvatuslaitosten toiminta vaikuttaa lähialueiden vedenlaatuun. Tutkimuksessa selvitettiin vaikutuksen voimakkuutta ja vaikutusetäisyyttä. Mittaustulosten perusteella ei kuitenkaan pystytty havaitsemaan kalankasvatuksesta aiheutuvia vaikutuksia vedenlaadussa. Vedenlaadun vaihtelu aiheutui todennäköisemmin laajempien vesimassojen liikkumisesta meriveden virtausten mukana.

Tammikuussa 2021 valmistuneessa Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä selvitettiin kalankasvatuksen paikallisia vaikutuksia vedenlaatuun pääasiassa Saaristomerellä. Tutkimuksessa mitattiin vedenlaatua kuudessa kohteessa, joissa toimi yhteensä yhdeksän kalankasvattamoa.

Vedenlaatua mitattiin kesä-syyskuussa 2020. Mittaukset tehtiin kalankasvattamoiden ympärillä eri etäisyyksillä laitoksista. Mittauspisteiden tuloksia vertailtiin toisiinsa, ja niistä koostettiin karttoja, jotka kuvaavat vedenlaadun vaihtelua mittausalueiden eri kohdissa. Vedenlaatua tarkasteltiin a-klorofyllin, sameuden, hapen sekä kokonaisravinteiden mittaustulosten avulla.

Opinnäytetyössä mittaustuloksia on esitelty sekä päiväkohtaisina tilannekuvina että pidempien aikavälien keskiarvoina. Vedenlaatukartoista ilmeni erityisesti sameuden ja a-klorofyllin arvojen ajoittain suurikin vaihtelu tutkimusalueiden sisällä. Happipitoisuuden osalta mittaustulokset olivat tasaisempia.

Kalankasvatuksen aiheuttamaa kuormitusta ei pystytty havaitsemaan mittaustuloksista. Kalankasvattamoiden läheisyydessä ei ollut havaittavissa heikompaa vedenlaatua verrattuna kauempana sijaitseviin mittauspisteisiin. Erilaiset vedenlaatuarvot vaikuttivat jakautuvan satunnaisesti mittausalueilla.

Syynä tuloksiin saattaa olla kalankasvatuksen aiheuttaman kuormituksen nopea laimeneminen ympäröivään veteen. Kuormituksen aiheuttama pitoisuuden nousu saattaa olla niin pientä, ettei sitä ole pystytty toteamaan käytetyillä mittausmenetelmillä. Todettuun vedenlaadun vaihteluun alueilla vaikuttaa todennäköisesti mittausaluetta laajempien vesimassojen liikkuminen meren virtausten mukana. Lisäksi yhdessä kohteessa mittaustuloksia saattaa selittää muu kuormituslähde, sillä heikommat vedenlaatuarvot ovat sijoittuneet enimmäkseen tiettyyn kohtaan tutkimusaluetta.

Työn toimeksiantajana oli Luonnonvarakeskus. Tutkimus tehtiin osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaa, jossa tutkitaan ja kehitetään vesiviljelyn kestävän kasvun edellytyksiä sekä ympäristövaikutusten seurannan parantamista.