Kalanviljelyn omavalvonta

Kalan laatutyö lähtee alkutuottajasta eli kalanviljelijästä. Kalanviljelijän rooli vastuullisena ja ympäristöä kunnioittavana elintarviketuottajana toimii positiivisena signaalina koko alalle. Tarkalla omavalvonnan kuvauksella ja dokumentoinnilla voidaan todistaa, että kalanviljelylaitos on tehnyt parhaansa kalojen terveyden, elintarviketurvallisuuden sekä ympäristön suhteen.

Alkutuotannon omavalvonnan kuvauksessa on tärkeä pohtia keinoja, millä estetään kalatautien tuleminen laitokseen, miten hallitaan tautia, millä estetään taudin leviäminen laitoksen sisällä ja millä estetään sen leviäminen laitoksen ulkopuolelle ja ympäristöön. Yhtä tärkeää on miettiä, miten edistetään kalojen terveyttä ennalta ehkäisevällä työllä ja toimenpiteillä sekä miten dokumentoidaan laitoksen arkipäivän kalaterveysseuranta.

Elintarvikelain muutoksen johdosta tehtävät muutokset 2020

Elintarvikelain 20 § edellytti, että elintarvikealan toimijalla alkutuotantopaikkoja lukuun ottamatta on oltava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Edellä mainittu 20 § kumottiin lailla (1397/2019) ja samalla muutettiin omavalvontaa koskevaa 19 §:ää. Vaikka erillistä omavalvontasuunnitelmaa ei enää vaadita, elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike sekä sen käsittely, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto ja niissä harjoitettu toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset.

Lain edellyttämä järjestelmä voi olla esimerkiksi elintarviketurvallisuusjärjestelmä tai laadunhallintajärjestelmä. Myös Ruokaviraston arvioimia hyvän käytännön ohjeita tai jopa toimijan omia työohjeita voi pienimuotoisen toiminnan yhteydessä pitää lain edellyttämänä järjestelmänä. Omavalvonnan tulokset tulee edelleen kirjata riittävällä tarkkuudella siten, että kirjausten perusteella valvoja voi saada tiedot valvonnan kannalta olennaisista asioista. Omavalvonnan kirjaamisvaatimuksista säädetään myös yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa.

Elintarvikelain muutoksen vuoksi laitoksen hyväksymishakemuksessa ja ilmoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksessa samoin kuin ituja tuottavan alkutuotantopaikan hyväksymishakemuksessa ei enää edellytetä omavalvontasuunnitelmaa, vaan kuvausta omavalvonnasta.

Kalanviljelyn omavalvontaopas neuvoo omavalvontaa sekä eläintautien hallitsemisen, että elintarviketurvallisuuden hallitsemisen kannalta. Oppaan avulla kalanviljelijät pystyvät tekemään säädöksissä vaadittavan laitoskohtaisen omavalvonnan kuvauksen sekä siihen liittyvän dokumentoinnin. Opas on jaettu kolmeen erilliseen osaan. Ensimmäinen osa on alkutuotannon eli kalanviljelyn omavalvontaopas. Toisessa osassa on esimerkkejä erilaisista kalanviljelyn omavalvontasuunnitelmista, joita soveltaen laitosten on helpompi tehdä oma, säädösten mukainen omavalvonnan kuvaus ja toiminnan dokumentointi. Kolmannessa osassa ohjeistetaan perkaamon omavalvontajärjestelmän luominen HACCP- järjestelmään perustuen.

Omavalvontaoppaan toteuttaja on Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Liitto on toiminut yhteistyössä Ruokaviraston kanssa, joka valvontaa ohjaavana viranomaisena on antanut neuvoja ohjeistukseen sekä auttanut viljelijöiden koulutuksessa. Apuna on käytetty myös muiden alan asiantuntijoiden osaamista. Hanke on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella.

Lataa alta opas alkutuotannon omavalvontaan, perkaamon omavalvontaan ja mallit erilaitostyyppien omavalvonnan kuvaukseen. Omavalvonnan kuvaukset eri laitostyypeille on keksittyjä, joten päivitä tiedot sopiviksi omaan laitokseesi. Huomioithan, että jokaiselle laitokselle on oltava oma omavalvonnan kuvaus. Katso läpi myös muiden omavalvontamallien kuvaukset, jonkin toisen laitoksen malli voi sopia paremmin kuvaamaan laitostasi vaikka se olisi nimetty erilaisen laitoksen mukaan.

Katso muuta omavalvontaan liittyvää materiaalia täältä

På Svenska