ELY-keskus 29.2.2024

Kalataloudelle voidaan myöntää tukea kalasääsken kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi rauhoitettujen eläinten aiheut­tamien vahinkojen korvaamisesta ja ennalta ehkäisemisestä annetun lain (15/2022) mukaisesti. Laskennallinen tuki perustuu kalanviljelylai­toksen lähialueilla tiedettyihin kalasääsken pesintöihin. Tukea ei myönnetä luonnonravintolammikoille.

Tuen määräytyminen

Kalataloustuen laskennallinen arvo määräytyy kalanviljelylaitoksen vaikutuspiirissä sijaitsevien kalasääsken poikaspesien määrän perusteella. ELY-keskus pyytää tiedot vahinkoa aiheuttavien lintujen määrästä Suomen Lajitietokeskuksesta, luonnontieteelliseltä keskus­museolta tai muulta asiantuntevalta taholta. Sääsken aiheuttamien vahinkojen laskennassa käytetään LUKE:n tilastotietokannan mukaisia kalan kuluttajahintoja.

Tukihakemuksen tulee sisältää tiedot:

  • 1) hakijasta;
  • 2) vahingosta ja vahingon kohteen arvosta;
  • 3) vahinkopaikan sijainnista;
  • 4) toimista, joilla vahinkoa tai sen laajentumista on pyritty estämään;
  • 5) sääksen pesinnästä;
  • 6) hakijan sääksen pesintätiedosta maksamista kustannuksista;
  • 7) hakijan mahdollisuudesta saada vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella;
  • 8) haettavan tuen suuruudesta;
  • 9) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana saadun vähä-merkityksisen tuen kokonaismäärästä.

Näin haet tukea

Tuen hakeminen tapahtuu helpoiten sähköisesti aluehallinnon asiointi­palvelussa (sahkoinenasiointi.ahtp.fi). Voit tarvittaessa hakea tukea myös tulostettavalla lomakkeella, mikäli asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia väli­neitä. Paperinen hakemus liitteineen toimitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle postitse kirjaamoon, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai ELY-keskuksen yksityishenkilöil­le suunnatun yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Lisätietoa tuen hakemisesta sekä tulostettavat lomakkeet löydät verk­kosivuiltamme (ely-keskus.fi > Asiointi ja yhteystiedot > Palveluiden asiasanahaku > Kalatalous > Korvaukset rauhoitettujen eläinten aiheut­tamista vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä).

Tukea haetaan vuosittain viimeistään 31. lokakuuta. Huomioithan, että postitse toimitetun hakemuksen on oltava perillä ELY-keskuksessa määräpäivään mennessä. Tukihakemukset käsitellään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi kalanviljelylaitosten on mahdollista saada avustusta vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

____

Avustus vahinkojen ennaltaehkäisemiseen

ELY-keskukset voivat myöntää vuosittain avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaami­sesta annetun lain 3 luvun mukaisesti. Kalanviljelylaitos voi hakea avus­tusta esimerkiksi verkkojen asentamiseksi. Mikäli kalanviljelylaitoksellesi on asennettu siimoja lintuvahinkojen ehkäisemiseksi, on suositeltavaa korvata ne lintuystävällisillä verkoilla.

Avustusten hausta tiedotetaan ELY-keskusten ja ympäristöministeriön internetsivuilla. Hakuaika ajoittuu yleensä loppusyksyyn