Peter Östman, kansanedustaja, Suomen Kristillisdemokraatit 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaksi vuotta sitten Suomen omavaraisuus ja huoltovarmuus ja erityisesti ruuan omavaraisuus ovat nousseet keskustelujen ykkösaiheeksi. Huoltovarmuus on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden perusta. Huoltovarmuustoimilla puolestaan varmistetaan, että ihmisten ruokaa ja eläinten rehua on saatavilla myös poikkeusoloissa.

Pääministeri Orpon hallitus kiinnittää erityistä huomiota kotimaisen ruoantuotannon toimintaedellytyksiin. Tähän kuuluu olennaisena osana myös kalatalous. Suomen kalaomavaraisuus on muihin elintarvikkeisiin verrattuna hyvin matala. Suomalaisten syömästä kalasta vain vajaa kolmannes on kotimaista. Kalan omavaraisuuden parantaminen kotimaista tuotantoa lisäämällä on keskeisin huoltovarmuutta parantava toimenpide.

Siksi hallitusohjelmassa painotetaan, että kotimaisen kalan kulutusta, saatavuutta ja vientiä lisätään keventämällä kalankasvatukseen liittyvää luvitusta ja sääntelyä, ja että jatketaan kotimaisen kalan edistämisohjelman ja vesiviljelystrategian toimeenpanoa. Kiertotaloutta hyödyntämällä vähennetään kalankasvatuksen ravinnepäästöjä.
Luonnonvarakeskus on selvittänyt kalatalouden huoltovarmuuden nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia Suomessa. Selvityksen mukaan kalastus ja kalankasvatus tulisi nähdä osana kriisiaikojen ruokaturvaa, sillä kala on laadukasta ravintoa, jota voidaan tuottaa hajautetusti eri puolilla Suomea.

Kotimainen kalateollisuus toimii edelleen pääosin ulkomaisen kalan varassa. Tuontikalan saatavuus on pystyttävä turvaamaan kriisioloissa, mutta myös kotimaisen kalan tuotannon tulisi kasvaa merkittävästi. Tuotantoa ei pystytä merkittävästi lisäämään äkillisissä poikkeusoloissa, vaan kalatalouden elinvoimaisuutta, kasvua ja kykyä toimia erilaisissa poikkeusolosuhteissa pitää kehittää eri keinoin normaalioloissa.

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut selvityksen perusteella ehdotuksen keskeisistä kalatalouden huoltovarmuutta parantavista toimenpiteistä. Ehdotetut toimenpiteet liittyvät kalatalouden sisällyttämiseen osaksi kansallista huoltovarmuustoimintaa, energian saannin ja kalasatamien toiminnan turvaamiseen, kalanrehun ja muiden keskeisten tarpeiden saatavuuden varmistamiseen, alan yrittäjien kouluttamiseen häiriötilanteita varten sekä alan yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja kalan saatavuuden turvaamiseen.

Kotimainen ruoan ja energian tuotanto takaavat huoltovarmuutemme. Tämä on myös sisäisen turvallisuuden kysymys.

Peter Östman
Kansanedustaja, KD
peter.ostman@eduskunta.fi, www.peterostman.fi, +358 505121845