Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi 11.5.2022 lausuntonsa turvallisuusympäristön muutosta koskevasta ajankohtaisselonteosta. Lausunnossaan valiokunta nosti myös kotimaisen kalatalouden vahvasti esille.

Valiokunnan kannanotto kalatalouden osalta:
Valiokunta korostaa, että maatalouden lisäksi myös kalataloudella on merkittävä rooli huoltovarmuuden ja ruokaturvan takaamisessa. Suomen rannikolla ja järvissä on vielä paljon vajaasti hyödynnettyjä kalavaroja, jotka voidaan ottaa kriisitilanteessa käyttöön. Suomessa elintarvikkeena käytettävän kalan kotimaisuusaste on valitettavan alhainen, ja lisäämällä kotimaisen kalan kulutusta on mahdollisuuksia saavuttaa huomattavia hyötyjä huoltovarmuudelle sekä samalla positiivisia vaikutuksia ympäristölle ja kansanterveydelle. Nykyisen hallitusohjelman mukaisesti on laadittu kotimaisen kalan edistämisohjelma, jossa tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävällä tavalla muun muassa kasvattamalla pyydettyjen lajien kuten silakan kulutusta ja kotimaista kalankasvatusta. Edellä mainituista kannatettavista tavoitteista huolimatta syntyy huoltovarmuuden kannalta haasteellisia tilanteita, kun yritykset eivät lainsäädännön esteiden tai hallinnollisen taakan vuoksi kykene nopeasti toteuttamaan huoltovarmuutta lisääviä toimenpiteitä. Valitettavana esimerkkinä tällaisesta tilanteesta valiokunta nostaa esiin akuutin ongelman kalataloudesta, kun Suomessa tuotetut ja aiemmin Venäjälle viedyt kirjolohen poikaset ovat nyt jäämässä hyödyntämättä. Kalankasvatuksen ympäristölupiin perustuvat tuotantomäärien rajoitukset ja rehukiintiöt ovat esteenä poikasten siirtämiselle jatkojalostukseen, vaikka kotimaassa on kirjolohen tuotantokapasiteettia ja rehua. Valiokunta pitää välttämättömänä, että tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa löydetään menettely, joka mahdollistaa tilapäisen poikkeamisen ympäristöluvan määräyksistä siten, ettei kalanpoikasia jouduta hävittämään. Pidemmällä tähtäimellä lainsäädännössä tulee ennalta varautua tällaisiin nopeutettuja lupamenettelyjä vaativiin tilanteisiin nykyistä paremmin ja suunnitella menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea yrityksiä.

Eduskunnalle on jälleen jätetty myös kirjallinen kysymys kotimaisen kalatalouden edistämisestä. Kysymyksessä esitetään vastattavaksi, miten hallitus aikoo vahvistaa kotimaisen kalatalouden toimintaedellytyksiä ja tulisiko kalataloutta koskevaa sääntelyä uudistaa nykyistä joustavammaksi. Kysymyksen ensimmäisenä allekirjoittajana on maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Kike Elomaa ja hänen lisäkseen kysymyksen on allekirjoittanut kolme muuta perussuomalaisten varsinaissuomalaista kansanedustajaa. Kysymys on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_241+2022.pdf