Maa- ja metsätalousministeriö 2.4.2020

Kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle aletaan myöntää avustusta rannikolla vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Valtioneuvosto antoi asiasta torstaina hallitusohjelman mukaisen asetuksen. Hylkeiden aiheuttamia vahinkoja pyritään estämään muilla keinoin, mutta hallikanta aiheuttaa yhä merkittäviä vahinkoja kalataloudelle.

Valtioneuvosto antoi torstaina asetuksen, jonka perusteella kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle voidaan myöntää avustusta vahinkoja aiheuttavien harmaahylje- eli halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Hallitusohjelman kirjauksen toteuttava asetus tulee voimaan 8.4.2020 ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. Avustuksen myöntämistä varten valtion vuoden 2020 talousarvioon on otettu 300 000 euron määräraha.

– Hallikanta aiheuttaa kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle merkittäviä vahinkoja, jotka uhkaavat monella rannikkoalueella kalastuksen jatkuvuutta ja kalankasvatuksen kannattavuutta. Hyljevahingot vähentävät osaltaan kotimaisen kalan tarjontaa. Siksi nyt päätetty avustus on tarpeellinen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Avustusjärjestelmä vähentää vahinkoja aiheuttamatta uhkaa hallikannalle

Avustusjärjestelmän tavoitteena on korvata niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat rysiltä ja verkoilta sekä kalankasvatuslaitoksilta poistetuista halliuroksista ja varmistaa että kyseiset hallit käsitellään asianmukaisesti. Tavoitteena on myös se, että hallien vierailut pyydyksillä ja laitoksilla ajan myötä vähenisivät, mikä pienentäisi myös niiden aiheuttamia vahinkoja.

Järjestelmä on rajoitettu enintään 400 halliurokseen vuodessa, millä varmistetaan, ettei järjestelmä aiheuta uhkaa hallikannalle. Hallien yleinen metsästys ei ole järjestelmän piirissä, koska metsästyksessä lähtökohtana on saaliin hyödyntäminen omassa käytössä.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksissa on havaittu, että pyydyksillä ja kalankasvatuskasseilla vierailee toistuvasti samoja yksilöitä, jotka ovat pääosin halliuroksia. Tästä johtuen avustusta maksetaan vain halliuroksista.

Avustusta myönnetään enintään 200 metrin etäisyydellä pyydyksestä tai kalankasvatuslaitoksesta poistettujen uroshallien pois kuljettamisesta, käsittelystä ja vastaanottamisesta syntyvien kustannusten kattamiseen.

Järjestelmä edellyttää kalastajaa ilmoittamaan tarkasti niiden pyydysten sijainnit, joilta halliuroksia on poistettu. Tällä tavalla voidaan valvoa, että poistot kohdistuvat vahinkoja aiheuttaviin yksilöihin.

Vahinkoja pyritään estämään kaikin keinoin

Hylkeiden aiheuttamia vahinkoja pyritään estämään muun muassa hylkeenkestävistä materiaaleista valmistettujen rysien ja kalankasvatuskassien suojaverkkojen avulla. Koska ehkäisytoimista huolimatta vahingot ovat merkittävät, ehdot täyttäville rannikkokalastajille maksetaan korvausta vahingoittuneesta kalansaaliista. Viime aikoina hylkeiden karkottimien kehitystyö on ollut lupaavaa, mutta toistaiseksi se ei ole tuonut ratkaisua hylkeiden aiheuttamiin ongelmiin.

– Kaikista toimista huolimatta hylkeiden kalastukselle aiheuttamat vahingot ovat edelleen huomattavat, joten on perusteltua poistaa ne halliyksilöt, jotka aiheuttavat vahinkoa pyydyksillä ja kalankasvatuskasseilla vahinkojen ehkäisytoimenpiteistä huolimatta, sanoo kalatalousneuvos Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

EU-säädökset kieltävät hyljetuotteiden kaupan. Tämä vähentää halukkuutta hallien metsästämiseen yleensä ja myös pyydysten tai kalankasvatuslaitosten läheltä. Kauppakiellosta johtuen pyydyksiltä poistettavat hallit muodostuvat ongelmaksi niiden poistamisen jälkeen, koska arvokkaan riistaeläimen taloudellinen hyödyntäminen ei ole mahdollista.

Pyydyksiltä ja kalankasvatuslaitoksilta poistettujen hallien asianmukainen käsittely vie merkittävästi työaikaa, mikä on pois varsinaisesta yritystoiminnasta. Siksi avustus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoa aiheuttavien halliurosten poistamisesta ja niiden käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin on katsottu tarpeelliseksi.

Hallitusohjelman mukaisesti myös vahinkoja ehkäisevien pyyntitekniikoiden, käytänteiden ja pyydysten kehittäminen jatkuu.

Lisätiedot:
Kalatalousneuvos Risto Lampinen, 0295 162 458, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 162 494, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, 050 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi