Markus Kankainen, Luke, 16.11.2021

Kalavaltio -hankkeen tavoitteena on lisätä kalankasvatusta valtion vesialueilla.  Hankkeessa Luke ja Syke tekevät sijainninohjaukseen ja ympäristölupiin liittyvät selvitykset ja Metsähallitus hakee ympäristölupaa. Tämän jälkeen luvitetulle kohteelle kilpailutetaan toiminnanharjoittaja. Ensimmäisessä pilottikohteessa Isokarin länsipuolella lupaprosessi etenee YVA-tarkastelun kautta seuraavaan vaiheeseen.

Kalavaltio hanke toistaiseksi

Kalavaltio- hankkeessa on määritetty sijainninohjaustyökalu FINFARMGIsillä parhaat alueet Metsähallituksen hallinnoimilta merialueilta jonne kalankasvatusta voitaisiin sijoittaa. Tämän jälkeen yrittäjät osallistettiin hankesuunnitteluun kysymällä, mitkä esitetyistä alueista erityisesti kiinnostaisi yrittäjiä. Kartalle merkittiin 17 potentiaalista kohdetta tasaisesti Suomen ulkomerialueilta idästä-länteen ja edelleen pohjoiseen. Hankkeen seurantaryhmän keskustelujen perusteella valittiin ensimmäiset pilottikohteet ympäristölupaselvityksiin Uusikaupunki/kustavin ja Kaskinen/Kristiinankaupunki -merialueilta. Ratkaiseva syy ensimmäisten kohteiden valintaan oli, että alueilla on menneillään synergisiä kalankasvatuksen kehittämishakkeita. Näille alueille on tehty edelleen ympäristöluvassa tarvittavia vaikutusarviointeja kestävän tuotantomäärän arvioimiseksi ja paikanvalintaselvitykset tarkempien tuotantopaikkojen määrittämiseksi.

Kustavin Isokarin tuotantopaikasta YVA tarvepäätös

Ympäristölupahakemuksen ensimmäinen vaihe oli pyytää Ympäristövaikutusarviointi (YVA) prosessin tarvetta. Kyse on siis normaalia lupahakemusta laajemmasta osallistavasta määrämuotoisesta prosessista, sikäli jos hanke koetaan suuruudeltaan ja vaikutuksiltaan sijaintiin nähden merkittäväksi. Tarpeen ratkaisee ELY-keskus ei aluehallintoviranomainen, joka siis myöntää ympäristöluvat. Metsähallitus toimitti kalavaltiohankeen työryhmän valmistemana Isokarin kalankasvatuslaitosten (Kuva 1) hankesuunnitelman ympäristöselvityksineen ELY keskukselle kesäkuun loppupuolella ja sai YVA tarve päätöksen Varsinais -Suomen ELY -keskukselta lokakuussa.

Hanketyöryhmä esitti jo tarveharkintavaiheessa eri kokoisia vaihtoehtoja eri sijainteihin, jotta edelleen olisi mahdollista arvioida, millä tuotantomäärällä ja sijaintivaihtoehdolla YVA prosessi koetaan tarpeelliseksi. Myös perusteluja toivottiin, että jatkossa voidaan arvioida millä perustein YVA prosessi käynnistyy ja miksi. Vaihtoehdot annettiin ELY –keskukselle tarkasteltavaksi, jotta hankkeen työ- ja seurantaryhmässä olisi voitu arvioida, kannattaako pienemmillä tuotantomäärävaihtoehdoilla hakea ympäristölupaa ilman YVA prosessia. Tämä ainoastaan siksi, koska se on ennakkotapausten perusteella aikaa vievä ja siten kallis etenemistapa lupaprosessissa.

ELYn päätöksen perusteella kaikki tuotantomäärävaihtoehdot noin 500 tuotantotonnista ylöspäin tuotantopaikkavaihtoehdosta riippumatta oli tarpeellista arvioida YVA prosessilla, vaikka kasvatuspaikka on avoimella merialueella ja vaikutukset ympäristöselvitysten perusteella paikallisia tai vähäisiä. Samalla esitettiin Natura vaikutusarviointitarvetta ja vastaavasti sitä pyydettiin, vaikka lähimmät Natura alueet sijaitsevat muutaman kilometrin päässä lähimmästä kohteesta. Päätöksen perusteluissa hankkeen päästöjä verrattiin muun muassa muihin toimialoihin sekä esitettiin, että erityistä harkintaa pitää tehdä, koska hanke sijaitsee vedenlaadultaan tyydyttäväksi tilassa luokitellulla merialueella.

Kuva 1 Kalankasvatuslaitokselle suunnitellut alueet Isokarin länsipuolella Metsähallituksen vesialueilla

Muut kohteet ja jatkotoimet

Tutkimuksellisesti on kiinnostavaa selvittää Kalavaltiohankkeessa mitä hyötyä YVA prosessista on tai pystyisikö samat asiat sisällyttämään ja päättämään normaalissa ympäristölupaprosesissa, jotta käytäntöjä voidaan edelleen kehittää ja luvat saataisiin nopeammin myönnettyä.

Kalavaltio -hankkeessa ei jäädä odottelemaan YVA-prosessin valmistumista, vaan tavoitteena on käynnistää prosessit myös muilla alueilla, jotta Kotimaisen kalan edistämisohjelman tuotantotavoitteet saavutettaisiin tavoitellussa ajassa. Seuraavaksi lupaprosessi olisi tarkoitus käynnistää Kristiinankaupunki/Kaskisten alueella ja samalla edetään muissa kohteissa, sikäli jos hanke saa jatkorahoitusta.

Koska kalavaltio kohteet sijaitsevat pääsääntöisesti avoimilla alueilla, myös koetoiminta on mahdollista ja järkevääkin käynnistää kohteissa, jotta voidaan varmistaa kasvatuksen olevan käytännössäkin mahdollista pitkän lupaprosessin jälkeen. Siinä yhteistyöehdotus yrittäjille.

Kalavaltiotiimin puolesta,

markus.kankainen@luke.fi