Se­naat­ti-kiin­teis­töt kaup­paa Käy­län en­tis­tä ka­lan­vil­je­ly­lai­tos­ta jul­ki­sen sek­to­rin net­ti­huu­to­kau­pal­la. Huu­to­kaup­pa päät­tyy per­jan­tai­na 4. tou­ko­kuu­ta. Kes­ki­viik­koon men­nes­sä kor­kein an­net­tu tar­jous koh­tees­ta oli 11 000 eu­roa. Myy­jä pi­dät­tää oi­keu­den hy­väk­syä tai hy­lä­tä kor­kein tar­jous.

Käy­län ka­lan­vil­je­ly­lai­tos si­jait­see noin 41 ki­lo­met­riä poh­joi­seen Kuu­sa­mon kes­kus­tas­ta ja noin 17 ki­lo­met­riä poh­joi­seen Ru­ka­tun­tu­ril­ta kos­ken ran­nas­sa. Noin 200 met­riä koh­tees­ta ete­lään si­jait­see päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa ja pank­ki, muu­toin koh­teen lä­hiym­pä­ris­tös­sä on pää­a­si­as­sa pien­ta­lo­a­su­tus­ta.

Koh­tees­sa on täl­lä het­kel­lä kak­si asun­toa vuok­rat­tu mut­ta kaik­ki muut ti­lat ovat tyh­jiä.

Ki­ves­kos­ken ran­nal­la ole­val­la pals­tal­la on Vir­ran­ky­län ka­las­tus­kun­nan hal­lin­noi­ma kota. Ka­lan­vil­je­ly­ra­ken­nuk­sen koh­dal­la on li­säk­si ka­las­tus­kun­nan hal­lin­noi­ma lai­tu­ri. Mo­lem­mat koh­teet pal­ve­le­vat va­paa-ajan ka­las­ta­jia. Os­ta­ja so­pii näit­ten jat­kos­ta ka­las­tus­kun­nan kans­sa par­haak­si kat­so­mal­laan ta­val­la.

https://www.koillissanomat.fi/?app=NeoDirect&com=6/226/346724/7db0db8e79