Korkein hallinto-oikeus on 30.6.2022 antamallaan päätöksellä 31/2022 pitänyt voimassa biojalostamon toimintaan Kemijärven Patokankaalla annetun ympäristöluvan. KHO katsoi, että tehtaan toiminnasta ei aiheudu järven ekologisen tilan kiellettyä heikkenemistä taikka rehevöitymistä, joka olisi ympäristöluvan myöntämisen esteenä.

Perusteluissaan KHO otti kantaa myös pintavesien tilaluokituksen epävarmuuteen.

  • Pintavesien ekologisen tilan luokittelussa on kyse vesienhoidon suunnittelun tarpeisiin tehtävästä arviosta. Luokitteluaineisto ei yleensä ole niin kattavaa, että yksin sen perusteella voitaisiin luotettavasti arvioida ympäristölupaa edellyttävien toimintojen vaikutuksia vesimuodostuman ekologiseen tilaan. Luokitteluaineistoja ei myöskään ole kerätty toimintojen vaikutusten arviointia varten, joten ne eivät välttämättä ole arvioinnin näkökulmasta ajallisesti tai alueellisesti edustavia. Vaikutusten arvioinnin luotettavuus edellyttää aineiston epävarmuuksien tunnistamista siitä riippumatta, ovatko tiedot viranomaisen vai toiminnanharjoittajan tuottamia.

KHO:n päätös on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.