Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on edistää kotimaisen kalan käyttöä. Lausunnolla parhaillaan olevan kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoite on, että vuonna 2027 suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti 2-3 kertaa viikossa. Kalan käytön kasvu lisäisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruokavalion ilmasto- ja ympäristöjalanjälkeä. Edistämisohjelmaa voi kommentoida lausuntopalvelussa 27.11. asti.

”Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa kotimaisen kalan käyttö. Valtaosa Suomessa kulutetusta kalasta tuodaan muualta, vaikka elämme vesistöjen äärellä. Voimme lisätä kestävästi kalastetun ja kasvatetun kalan määrää ja siitä tulevia yhteiskunnallisia hyötyjä”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo. Timo Halonen maa- ja metsätalousministeriöstä esitti kalatalouden innovaatiopäivillä, että edistämisohjelman mukaan kalanviljelymäärä kolminkertaistetaan ottaen huomioon vesiympäristön suojelun taso. ”Kalaviljelyn tavoite on hurja”, myönsi Halonen. ”Kasvuun suhtaudutaan jo positiivisesti ja nyt täytyy luoda edellytyksiä uusien ympäristölupien saamiselle. Kysyntä on hyvä ja ratkaisuna on kasvatuksen lisääminen taloudellisesti ja ekologisesti. Tämä mahdollistetaan itämerirehulla ja muilla kompensoivilla toimilla merikasvatuksessa”, Halonen esitti.

Kuva Timo Halosen esitelmästä kalatalouden innovaatiopäivillä 5.11.2020

Kalankasvattajaliiton puheenjohtaja Irja Skytén-Suomisen mukaan edistämisohjelmassa on hyvät askelmerkit, mutta ne pitää muuttaa myös nopeasti käytännön teoiksi, jotka mahdollistavat kalanviljelyn kasvun Suomessa. Pitää muistaa, että kaikkia tuotantomuotoja tarvitaan myös tulevaisuudessa. Kiertovesikasvatus ei ole yksin ratkaisu näihin haasteisiin, vaan suuren volyymin tuotanto tapahtuu tulevaisuudessakin merialueella, hän kommentoi.

Ohjelman tavoitteet

Edistämisohjelman tavoitteena on toimialan kestävä kasvu ja uudistuminen. Kalan syönnin ja viennin arvon tavoiteltu lisääminen kasvattaisi kalatalouden yritysten kokonaisarvoa 70 prosenttia 1,7 miljardiin euroon ja lisäisi alan päätoimisia työpaikkoja 5000:sta 8000:een. Kalan kulutuksen kasvu edistäisi kansanterveyttä ja lisäisi laskennallisia terveyshyötyjä 1 – 2 miljardia euroa. Lisäksi yhden kala-annoksen lisäys pienentäisi ruokavalion hiilijalanjälkeä keskimäärin noin 5 – 6%.

Kotimaisen kalan käytön lisääminen edellyttää konkreettisia muutoksia niin kalan alkutuotannossa kuin teollisuudessa sekä kuluttajien kysyntää vastaavien uusien kalatuotteiden kehittämistä. Kotimaista kasvatettua kalaa tarvittaisiin nykyistä huomattavasti enemmän. Esimerkiksi itämerirehun käyttö ja kiertovesikasvatus mahdollistavat vesiviljelyn kestävän kasvun vaarantamatta vesistöjen hyvän tilan saavuttamista.

Toimenpiteet ja rahoitus

Ohjelmassa esitetyt toimet sisältävät esimerkiksi kotimaisen kalan käytön vauhdittamisen julkisilla hankinnoilla, yritysten kehitystoimien tukemisen korotetulla tuella ja innovaatioseteleillä, kalastuksen aloitustukijärjestelmän sekä tuen sukupolvenvaihdosten ja uusien yrittäjien alalle tulon helpottamiseksi sekä Itämerirehun määrittelyn ja sen käytön edistämisen vesiviljelyssä. 

Pääosa edistämisohjelman toimenpiteistä rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 2021–2027 kautta. Rahoitusta suunnataan erityisesti toimenpiteisiin, joilla pyritään kehittämään kotimaisen kalan arvoketjun kilpailukykyä ja kestävyyttä ja edistämään vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen käyttöä.

Kotimaisen kalan edistämisohjelma on laadittu maa- ja metsätalousministeriön johdolla laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskus on vastannut ohjelman taloudellisten ja ympäristövaikutusten mallintamisesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kansanterveysvaikutusten arvioimisesta.

Edistämisohjelmaa voi kommentoida lausuntopalvelussa 27.11. asti täällä >>

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1a52e394-44df-490a-b064-c71b31bf992b