SATAKUNNAN KANSA 14.05.

Eurajoelle Luvian edustalle suunnitellun Offshore Fish Finland Oy:n avomerikalankasvattamon ympäristövaikutusten arvioidaan jäävän paikallisiksi ja laadultaan lieviksi. Vedenlaatuun ja vesiluontoon ravinnekuormituksesta aiheutuvat haitat ovat ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) mukaan paikallisia ja keskittyvät kasvatusaltaiden läheisyyteen.

Kalankasvattomon YVA-ohjelmaan ja lupamenettelyyn liittyvän ympäristövaikutusarvioinnin on tehnyt Sweco Ympäristö Oy. Selvitysvaihtoehtoina ovat joko 1 000 tonnin tai 2 000 tonnin kalojen lisäkasvu verkkoaltaissa.

Niiden suunniteltu sijoituspaikka on ulkomerellä kymmenkunta kilometriä rannikolta. Vähä-Pietarin saaren lounaispuolella kasvatusalueelta on varattuna 2-4 hehtaaria. Talviaikaan kasvatusaltaat siirrettäisiin sisäsaaristoon Iso-Lampoorin niemen edustalle.

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta käsittelee arviointiselostusta kokouksessaan 22. toukokuuta ja päättää kunnan lausunnosta. Virkamiesvalmistelun ehdotuksena on, että kalojen kasvatusmäärää tulisi rajoittaa valtakunnallisen sijainninohjausohjelman mukaisesti 400-600 tonnin vuotuiseen lisäkasvuun.

Kalankasvatuksen merkittävin vesiluontoon vaikutus aiheutuu ravinnepäästöistä eli fosforin ja typen kuormituksesta. YVA-selostuksen mukaan 1000 tonnin lisäkasvun vuosikuormitus on 5,4 tonnia fosforia ja 44 tonnia typpeä. 2000 tonnin lisäkasvulla kuormitus on luonnollisesti kaksinkertainen.

Arviointiselostuksen laskelman mukaan kalankasvatuslaitoksen toiminta 1000 tonnin lisäkasvulla nostaa Eurajoen ja Luvian edustan merialueelle kohdistuvaa fosforikuormaa 12 prosenttia ja typpikuormitusta neljä prosenttia nykytilanteesta. Tuplatuotannolla nousuprosentit ovat fosforille 22 ja typelle seitsemän.

Selkämeren alueen mittakaavassa merialueen kokonaisravinnekuormitus kohoaisi alle prosentin 1 000 tonnin tuotantovaihtoehdolla. 2 000 tonnin kalantuotanto nostaisi Selkämeren nykyistä fosforikuormitusta 1,7 prosentilla ja typpikuormaa 0,5 prosenttia.

Konsulttiselvityksen arviona on, että vaikutukset vedenlaatuun ja vesiluontoon jäävät vähäisiksi, ja suuremmallakin kasvatusmäärällä kohtalaisiksi. Suurimmat vaikutukset rajoittuvat laitoksen lähialueelle, koska laimeneminen on tehokasta.

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/luvian-avomerikalankasvattamon-vaikutukset-arvioidaan-lieviksi-200134277/