Meri- ja kalatalousrahastosta on mahdollista hakea tukea erilaiseen kalatalouden kehittämistoimintaan, mutta rahaston kautta voi hakea myös investointitukea.

Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston tukea myönnetään vesiviljely-yrityksille. EU-asetuksen 508/2014 mukaan tukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät Unionin painopisteen 2 mukaista temaattista tavoitetta, eli ympäristön kannalta kestävää, resurssitehokasta, innovatiivista, kilpailukykyistä ja tietämykseen perustuvaa vesiviljelyä. Tätä tavoitetta voidaan edistää pyrkimällä seuraaviin erityistavoitteisiin:

a) teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen;
b) vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden ja työolojen parantaminen;
c) vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen sekä vesiviljelyyn liittyvien ekosysteemien parantaminen ja resurssitehokkaan vesiviljelyn edistäminen;
d) ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden edistäminen;
e) ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen.

Unionin temaattisiin tavoitteisiin (Unionin painopiste 5) kuuluu myös markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen pyrkimällä seuraaviin erityistavoitteisiin:

a) kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen;
b) jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistäminen.

Vesiviljelyn tukimuodot

Jatkuvassa haussa ovat seuraavat tukimuodot:

• Vesiviljelyn investoinnit
• Vesiviljelyn neuvontapalvelut
• Osaaminen ja verkottuminen
• Vesiviljelyalueiden kehittäminen
• Eläinten terveys ja hyvinvointi
• Vakuutusjärjestelmät

Määräaikainen haku/innovaatio-ohjelma haku:

• Vesiviljelyn innovointi
• Markkinoille saattamisen toimet

Lue täältä lisää tukiasioista:

http://www.merijakalatalous.fi/etusivu

emkr