Ruotsissa maan hallitus on päättänyt asettaa selvitysmiehen, jonka tehtävänä on vesiviljelyn sääntelyn yksinkertaistaminen. Selvitysmiehen tulee kartoittaa vesiviljelyn harjoittamista koskevat säännökset ja ehdottaa luvan myöntämiseen sekä lupaharkintaan ja valvontaan helpotuksia. Tarkoituksena on lyhentää käsittelyaikoja, vähentää asiaan osallistuvien viranomaisten määrää, välttää moninkertaista lupaharkintaa ja vähentää säännösten ristiriitaisuutta.

Selvitysmiehen tehtäviin kuuluu myös tutkia, miten lainsäädännöllä voidaan helpottaa ja edistää vesiviljelyn kestävyyttä sekä innovaatioita tekniseen kehitykseen ja vesiviljelyn monipuolistamiseen. Lisäksi selvitysmiehen tulee harkita, olisiko vesiviljelyä koskeva sääntely tarkoituksenmukaista koota erilliseen lakiin.

Vesiviljelyä koskevien ehdotusten tulee olla valmiina ensi vuoden heinäkuun alkuun mennessä. Selvitysmiehen tehtäviin kuuluu myös kalastusta koskevan sääntelyn tarkastelu ja siltä osin ehdotusten määräaika jatkuu marraskuulle 2024.

Selvittäjäpäätöksen perusteluissa todetaan, että vesiviljelylle on Ruotsissa hyvät edellytykset. Siitä huolimatta tuotannon lisääminen on ollut vähäistä. Syynä on sääntelykehyksen monimutkaisuus ja useiden viranomaisten suorittama lupaharkinta. Yrityksistä huolimatta sääntelyä ei ole onnistuttu yksinkertaistamaan eikä myöskään lyhentämään lupaprosessia ja pidentämään lupien voimassaoloa. Tämä on edellytys sille, että EU:n ja kansallisissa strategioissa tavoiteltu kilpailukykyinen ja kestävä vesiviljely voidaan saavuttaa.

Myös Suomessa vesiviljelyä koskevan lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja lupaprosessin helpottamisesta on puhuttu jo vuosikausia. Kalankasvatuksen lupajärjestelmän kehittämistoimet on mainittu nykyisen hallituksen ohjelmassakin.

Ote hallitusohjelmasta

Täysin samat perustelut kuin Ruotsissa pätevät myös meillä tarpeeseen yksinkertaistaa alan sääntelyä. Ohjelmia ja strategiota vesiviljelyn lisäämisestä on kyllä saatu aikaiseksi, mutta niiden toimeenpano ei ole onnistunut. Niinpä alan kehitys polkee paikallaan.

Ympäristöministeriö käynnisti syksyllä 2021 valmistelut hankkeesta Yhteistyöllä kalankasvatuksen ympäristökysymysten ratkaisua kohden (ns. kala-OHKE), jossa on perustettu yhteistyöryhmä selvittämään kalankasvatuksen ympäristönsuojelun ja tuotannon lisäämistavoitteiden yhteensovittamista. Hanketta vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus ja yhteistyöryhmän avulla on tarkoitus edistää uusien ratkaisujen jalkauttamista sekä kehitystarpeiden tunnistamista.

Yhteistyöryhmässä on mahdollista saavuttaa nopeita tuloksia kalankasvatuksen lupaprosesseissa, mikäli ryhmä pystyy luomaan lupaharkintaa varten uudet tulkinnat alan säännöksistä ja niiden soveltamisesta.

Alan sääntelyyn ja itse lupaprosessia koskeviin säädöksiin yhteistyöryhmällä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa, vaan niiden osalta tarvitaan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Ruotsissa selvitystyön tavoitteet menevät muutenkin paljon pidemmälle kuin mihin meillä yhteistyöryhmän avulla pyritään tai voidaan päästä. Tämän vuoksi myös Suomessa tulisi pikimmiten käynnistää vastaava selvitystyö kuin Ruotsissa. Alan sääntely todella kaipaa yksinkertaistamista myös meillä.