Vuonna 2014 hyväksytty vesiviljelyn sijainninsuunnitelma on vaikuttanut uusien laitosten sijoittumiseen merialueilla. Nyt suunnitelmaa ryhdytään päivittämään, sillä moni asia on muuttunut. Vuoden 2014 jälkeen tiedot kasvatuksen ympäristövaikutuksista ovat tarkentuneet ja vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa Syke on selvittänyt kasvatuksen ympäristövaikutuksia laajoista seuranta-aineistoista. Vesienhoidon uuden kauden myötä vesien tilaluokkia on muutettu ja Weser-ratkaisu tehtiin 2015. Ratkaisun voimassaoloaikana Suomen lupaviranomaiset ovat myöntäneet uusia lupia sekä hyvässä että tyydyttävässä tilassa oleville merialueille, mutta Weserin oikeusvaikutukset ovat edelleen epäselvät. Samanaikaisesti yritysten halu tuottaa kalaa yhteisesti hyväksytyin pelisäännöin on kova ja kasvussa.

Myös uusia työkaluja on käytössä. Syke on kehittänyt FICOS-malliaan tarkemmaksi ja se kattaa pian koko rannikon. Luke on kehittänyt FINFARMGIS-mallin nimenomaan sijainninohjausta tukevaan monipuoliseen vaikutusarviointiin.

Työ tulee sisältämään seuraavat kokonaisuudet:

  • Selvitys oikeuskäytännöstä liittyen veden tilan ja Weser-ratkaisun soveltamiseen. Tämän työn tekevät Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professorit Antti Belinskij ja Niko Soininen ja se perustuu kymmeniin hallinto-oikeuksien päätöksiin.
  • Kriteeristöehdotus sijainninohjaussuunnitelmalle. Luke ja Syke laativat nykyisen sijainninohjaussuunnitelman, FINFARMGIS-kriteerien sekä tutkimustulosten ja aiemmista malleista saadun kokemuksen pohjalta ehdotukset kasvatuksen sijoittumisen kriteereistä. Ehdotusta käsitellään sidosryhmien välisessä työpajassa, jonka tulosten ja oikeuskäytäntöjen selvityksen perusteella Luke ja Syke tekevät esityksen sijainninohjaussuunnitelman kriteeristöstä.
  • Tietoaineiston ajantasaistaminen.  Luke päivittää sovitut kriteerit ja niihin liittyvät aineistot FINFARMGIS-malliin ja tekee esityksen jatkokasvatukseen parhaiten sopivista vesialueista. Tämän jälkeen Syke mallintaa tunnistetuilla vesialueilla erilaisten kuormitusmäärien vaikutuksia ympäristöön.
  • Ympäristövaikutusten mallinnus ja SOVA-arviointi.  Sijainninohjaussuunnitelma ja sen SOVA-arvioinnin perusteella syntynyt ympäristöselostus menevät yhdessä sijainninohjaussuunnitelman kanssa lausuntokierrokselle.

Uuden suunnitelman valmistelu tehdään kevyemmin kuin aiemman sijainninohjaussuunnitelman nelivuotinen valmistelu, ja työn odotetaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Hankkeen projektipäällikkö on Markus Kankainen ja hankkeelle tulee useita sidosryhmiä kokoava ohjausryhmä.