Ely-keskus 21.2.2023

ELY-keskuksen myöntämä uusi avustus rauhoitettujen eläinten, kuten valkoposkihanhen, maakotkan ja sääksen, aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen aukeaa haettavaksi 21.2.–31.3.2023.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa haettavaksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen tarkoitetun harkinnanvaraisen valtionavustuksen.

Avustuksen hakuaika alkaa 21.2.2023. Hakemukset tulee toimittaa alueellisiin ELY-keskuksiin viimeistään 31.3.2023 käyttäen ensisijaisesti aluehallinnon sähköistä asiointipalvelua.

ELY-keskus voi myöntää avustusta viljelys-, eläinvahinkojen, maakotkan aiheuttamien porotalousvahinkojen, sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen sekä rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen.

Avustusta viljelys- ja eläinvahinkojen sekä maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voivat hakea luonnolliset henkilöt, yritykset ja muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion kirjanpitoyksiköitä.

Avustusta rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voivat hakea luonnolliset henkilöt ja muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion kirjanpitoyksiköitä.

Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita.

Avustusta voidaan myöntää tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä tutkimukseen ja kehitystyöhön. Ennalta ehkäisemiseen liittyvät tavarat voivat olla esimerkiksi rauhoitettujen lintujen passiivisen karkottamiseen tarkoitettuja laitteita ja porojen vasotusaitauksiin tarvittavia materiaaleja sekä palveluja, kuten esimerkiksi koirilla tai ihmisvoimin toteutettavaa lintujen aktiivista häirintää.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että ennaltaehkäisevien toimien arvioidaan vähentävän vahinkojen seurauksia sekä lieventävän niihin liittyviä riskejä. Lisäksi edellytyksenä on, ettei avustuksen saaja ole saanut muuta julkista rahoitusta samaan toimeen. Avustus voi kattaa kustannukset osaksi tai kokonaan.

Avustusta myönnetään enintään 80 prosenttia hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Järjestöille myönnettävää avustusta voidaan maksaa ilman omarahoitusosuutta niin, että avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on 100 prosenttia.

Lisätietoja