Ympäristöministerin vastaus eduskunnassa jätettyyn kirjalliseen kysymykseen kalanviljelyn kierrätysrehun määrittelystä ympäristönsuojelulaissa (KKV 294/2022 vp)
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_294+2022.pdf

Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Kai Mykkäsen /kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 294/2022 vp:
Aikooko hallitus muuttaa ympäristönsuojelulakia siten, että Itämeren kierrätysrehulle luodaan määritelmä, ja milloin esitys on määrä antaa eduskunnalle,
onko kierrätysrehun käyttö tarkoitus huomioida ympäristölupien käsittelynopeudessa ja ehdoissa,
onko hallituksen tarkoitus kehittää lupajärjestelmää sellaiseksi, että kalanviljelyn ympäristöluvat voitaisiin myöntää ulos pääsevien nettopäästöjen perusteella,
olisiko kierrätysrehun ja suljetun vesikierron kalanviljelymenetelmän yhdistämistä syytä tukea nopeammalla luvituksella ja joustavammilla teknisillä ehdoilla,
voitaisiinko tällaiset laitokset vapauttaa ympäristölupamenettelystä kokonaan tai osittain, ja
miten hallitus aikoo varmistaa, että kierrätysrehun käyttö ja suljetun vesikierron menetelmät saavat niille kuuluvan kilpailuedun ravinnepäästöjen vähentämisestä nollaan tai ravinteiden vähentämisestä nettona merestä?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Kotimaisen kalan käytön edistämiseksi on tehty tällä hallituskaudella valtioneuvoston periaatepäätökset Kotimaisen kalan edistämisohjelma 2035 sekä Vesiviljelystrategia 2030. Molemmissa periaatepäätöksissä on esitetty määritelmän tekemistä itämerirehulle ja määritelmää ollaan tekemässä maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuonna 2022 yhdessä sidosryhmien kanssa. Luomalla yhdessä sovittu määritelmä tälle kierrätysrehulle pyritään varmistamaan eri teollisten toimijoiden tasavertainen kohtelu ja luomaan edellytykset itämerirehun käytön edistämiselle sekä sen käytön seurannalle ja ravinteiden laskennalle. Itämerestä kestävästi kalastetun kalan käyttö kalanrehussa on kannatettavaa ja vesiviljelystrategiassa on esitetty, että laaditaan suunnitelma, jolla itämerirehun käyttö meri- ja sisävesien kalanviljelyssä pyritään saamaan mahdollisimman kattavaksi.
Lisäksi vuonna 2020 päivitettiin kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje, jonka tarkoitus on tukea viranomaisia ympäristölainsäädännön toimeenpanossa sekä yhdenmukaistaa viranomaistoimintaa ja valvontaa.
Silakkaan ja kilohailiin perustuvalla itämerirehulla kierrätetään Itämeren tasolla siellä olevia ravinteita ja vähennetään muilta meriltä tulevaa ravinnekuormaa. Ympäristöluvassa sitä ei voida ottaa huomioon, koska käytetyn rehun raaka-aine ei vaikuta paikalliseen kuormitukseen eikä ravinnepäästöjen kompensaatiomekanismia eikä tieteellisesti vahvistettua laskentatapaa ole. Ympäristönsuojelulain lupajärjestelmällä pyritään ensisijaisesti ehkäisemään ja vähentämään luvanvaraisten toimintojen päästöjä sijoituspaikan ympäristöön ja turvaamaan samalla haitankärsijöiden oikeudet. Ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnat ovat ympäristöluvanvaraisia. Jos toimialalla tapahtuu esimerkiksi sellaista tuotantoteknistä kehitystä, että toiminnan ympäristökuormitus ja pilaantumisen vaaran riski merkittävästi vähenevät, voidaan toiminnan luvanvaraisuuden tarvetta arvioida uudelleen. Yleensä tämän tyyppiset muutokset tapahtuvat lain osittaisuudistusten yhteydessä. Ympäristöluvissa ei ole mahdollista ottaa huomioon kierrätysrehun käyttöä eikä siten myöskään vaikuttaa lupien käsittelynopeuteen. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö pyrkivätkin edistämään kierrätysrehunkäyttöä kalankasvatuksessa muilla keinoilla.
Käytettäessä kiintiöityjä kalakantoja kierrätysrehun valmistuksessa on vaikea saavuttaa nykyistä suurempaa ravinnepoistumaa Itämerestä. Kalastuskiintiöiden koko vaihtelee ja kiintiöt kalastetaan suurelta osalta jo nykyisin. Kotimaisen kalan edistämisohjelmassa tavoitteena on kalastuskiintiökalojen ja myös muiden vajaasti hyödynnettyjen kalojen lisääntyvä elintarvikekäyttö, joka poistaa ravinteen kokonaan merestä kierrosta.
Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa päästöperusteisten lupien käytön kalankasvatuksen luvittamisessa. Päästöperusteisten lupien käyttöönoton osalta merialueilla selvitettiin millaisilla toimintatavoilla valvonnan kannalta niiden käyttöönotto olisi mahdollista ja se kuvataan päivitettävään kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeeseen.
Kalankasvatuksen tuotannon kasvun on perustuttava ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin eikä vesistöjen ja meren hyvän tilan saavuttamistavoite saa vaarantua. Kiertovesikasvatus voi olla yksi tulevaisuuden suunta, mutta se edellyttää myös kiertovesituotannon kannattavuuden parantumista. Merialueen tuotannossa kasvatuksen lisääminen edellyttäisi uudenlaisten tekniikoiden käyttöönottoa ja kehittämistä ravinnepäästöjen vähentämiseksi ja niihin tulee suunnata Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen 2021-2027-ohjelman rahoitusta riittävästi.

Helsingissä 1.7.2022
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo