Euroopan Unioni velvoittaa jäsenvaltioita parantamaan vesiviljelyalan kilpailukykyä, kestävyyttä
ja uudistumista, joka pitää sisällään riittävän tiedon, taidon ja osaamisen kehityksen
(”Strategiset suuntaviivat EU:n vesiviljelyalan kestäväksi kehittämiseksi”).

Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa Suomen vesiviljelyn osaamistarpeita kansallisen Vesiviljelystrategia
2022:n hahmottamalla tavalla. Raportti on yhteenveto tammikuussa 2018 tehdyistä haastatteluista kalanviljelyn parissa työskenteleville ammattilaisille.