Vesiviljelystrategia

Vesiviljelystrategia

Vesiviljelystrategia 2022

Vesiviljelijät tuottavat ruokakalaa, kalan ja ravun poikasia sekä luonnonvesiin istutettavaksi että ruokakalalaitoksille jatkokasvatusta varten. Suomessa on yli 200 vesiviljelyä päätoimialanaan harjoittavaa yritystä, joilla on noin 300 toimivaa viljelylaitosta ja ne työllistävät noin 500 henkilöä.

Vesiviljelyn ruokakalan kokonaistuotanto on laskenut 1990-luvun alun lähes 20 miljoonasta kilosta noin 13 miljoonaan kiloon. Ruokakalan vesiviljelytuotanto on ollut pitkään lähes yksinomaan kirjolohta. Siika on kuitenkin nousemassa toiseksi merkittäväksi viljelylajiksi. Elintarvikkeeksi viljellään lisäksi pieniä määriä nieriää, taimenta ja sampea. Myös ravuista on viime vuosina tullut aiempaa tärkeämpiä viljelylajeja ja kuhan sekä ahvenen viljelymenetelmiä tutkitaan.

Vesiviljelyn merkitys kalataloudessa on meillä kansainvälisesti verraten suuri. Elintarvikkeeksi kasvatetun kalan arvo on suurempi kuin ammattikalastuksen saaliin arvo. Vesiviljelyn tuotteet, etenkin mäti, ovat Suomen kalatalouden ulkomaanviennin arvokkain osa. Suomessa kalojen istutustoiminta on laajaa ja istukastuotanto muodostaa tärkeän osan vesiviljelyn elinkeinotoimintaa.

Vesiviljelystrategia 2022

Vattenbruksstrategi 2022

Vattenbrukarna producerar matfisk samt fisk- och kräftyngel både för utplantering i naturvatten och för vidareuppfödning till matfisk vid fiskodlingar. I Finland finns det mer än 200 företag som huvudsakligen bedriver vattenbruk. De har över 300 fungerande odlingsanläggningar och sysselsätter ca 500 personer.

Totalproduktionen av odlad matfisk har sedan början av 1990-talet gått ner från nästan 20 miljoner kg till ca 13 miljoner kg. Det har länge varit nästan enbart regnbåge som odlats. Siken håller emellertid på att vinna terräng. För livsmedelsbruk odlas dessutom små mängder röding, forell och stör. Också kräftorna har under de senaste åren blivit viktigare odlingsarter och möjligheterna att odla gös och abborre undersöks.

Vattenbrukets betydelse inom fiskerihushållningen är relativt stor hos oss internationellt sett. Värdet av den fisk som föds upp för livsmedelsbruk är större än värdet av den fångst som yrkesfiskarna får. Vattenbruksprodukter, särskilt rom, utgör den värdefullaste delen av den export som fiskerinäringen i Finland bedriver. I Finland är utplanteringen av fisk omfattande och produktionen av sättfisk står för en viktig del av näringsverksamheten inom vattenbruket.

Vattenbruksstrategi 2022