ELY-keskus 3.3.2023

Viime vuonna käynnistynyt kalankasvatuksen OHKE-hanke jatkuu henkilövaihdosten jälkeen. Mistä hankkeesta on kyse, mitä siinä on saatu aikaan ja mitä uutta on luvassa?

Ympäristöministeriö myönsi kalankasvatuksen OHKE-hankkeelle rahoitusta 60 000 euroa ajalle 1.2.2022-31.5.2023. Seuraava kausi alkaa heti edellisen päätyttyä.

Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa Yhteistyöllä kalankasvatuksen ympäristökysymysten ratkaisua kohden pyritään sovittamaan yhteen kalankasvatuselinkeinolle ja ympäristönsuojelulle asetettuja tavoitteita. Valtioneuvoston hyväksymän vesiviljelystrategian (2022) ja kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan tuotantoa nykyisestä 14 miljoonasta kilosta 50 miljoonaan kiloon vuoteen 2035 mennessä. Kuitenkin samalla on otettava huomioon vesien- ja merenhoidon suunnitelmat, joiden tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää vesien ja Itämeren hyvä tila. Tämä edellyttää ekologisesti kestävien toimintatapojen ja uusien teknologioiden jalkauttamista osaksi kalankasvatuselinkeinoa, lainsäädännön tuomien reunaehtojen tunnistamista sekä tiivistä ja vuorovaikutteista yhteistyöverkostoa alan toimijoiden kesken. Hankkeen lopputuloksena saavutetaan parempi yhteisymmärrys elinkeino- ja ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiselle ja pysyvä toimintamalli yhteistyön jatkoa varten.

Hankkeen ensimmäisellä kaudella perustettiin yhteistyöryhmä, jossa on edustajia ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, AVI:sta, tutkimusorganisaatioista (LUKE, SYKE), liitoista ja järjestöistä sekä toiminnanharjoittajista. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on kokoontua säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista, kuten uusista tutkimushankkeista, ja edistää tiedonjakoa osapuolten kesken. Yhteistyöryhmä kokoontui kolme kertaa vuonna 2022, ja tämän vuoden ensimmäinen etäkokous pidettiin tammikuussa. Tähän mennessä keskustelua herättäviä aiheita ovat olleet vesien- ja merenhoito, kalankasvatuksen vesistövaikutukset ja sijainninohjaus. Nykyinen työskentelytapa on osoittautunut hyväksi. Se on lisännyt vuorovaikutusta, avoimuutta ja yhteisymmärrystä eri tahojen välillä, mistä on koettu olevan hyötyä.

Yhteistyön parantaminen ELY-keskuksen elinkeino- ja ympäristövastuualueiden välillä sekä ympäristövastuualueen sisällä on tunnistettu tärkeäksi hankkeen aikana. Yhteistyötä pyritään kehittämään ja edistämään pienemmissä työpajoissa. Tarkoituksena on selkeyttää eri vastuualueiden roolit, ja niitä sitovat velvoitteet kalankasvatuselinkeinolle. Tällä pyritään yhdenmukaistamaan talon sisäisiä linjauksia ja lisäämään parempaa asiakaslähtöisyyttä.

Hankkeen ensimmäinen kausi koettiin onnistuneeksi ja yhteistyöryhmä on toivonut yhteistyön jatkuvan. Hankeen merkitys yhteistyön parantamisen tarpeiden tunnistajana ja esiin nostajana on jo tunnistettu. Hankkeelle on suunnitteilla jatkoa. Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran maaliskuussa Kasnäsissä, Kemiönsaarella, mikä on yhteistyöryhmän ensimmäinen lähitapaaminen. Luvassa on hyvää ja hedelmällistä keskustelua kauniissa rannikkomaisemassa!

Lisätietoa:

Vesistöasiantuntija Maria Timonen (kalankasvatuksen ympäristönsuojelun erikoistumistehtävä)
maria.timonen@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 951

Ylitarkastaja Veera Hauhia (yhteistyöryhmän sihteeri)
veera.hauhia@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 070

Ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Julkaisun alkuperäinen osoite:

https://www.ely-keskus.fi/uutiset-2023/-/asset_publisher/wunrvszgFqL0/content/yhteisty%25C3%25B6-kalankasvatuksen-ymp%25C3%25A4rist%25C3%25B6kysymysten-ratkaisua-kohden-jatkuu