En hållbar och ansvarsfull livsmedelsproduktion är en målsättning som den accelererande befolkningstillväxten i världen ställer vissa utmaningar. Ett ökat vattenbruk hör till de viktigaste strategierna vid strävan till att bemöta det växande behovet av mat och protein. Genom att skapa olika certifieringssystem för styrningen av produktionsmetoderna kan man ta hänsyn till miljöaspekter och ansvarsfullhet medan produktionen ökar. ASC-certifieringssystemet är världsomfattande det mest kända certifieringssystemet för vattenbruk och är baserat på standarder som utarbetats av ASC (Aquaculture Stewardship Council).

ASC, dvs. Aquaculture Stewardship Council, är en internationell, ideell organisation grundad av Världsnaturfonden WWF och The Sustenainable Trade Initiative IDH. ASC-certifieringen är ett bra tecken på transparens och ansvar under hela produktionskedjan.

I Finland börjar MSC-certifikatet för vild fisk redan vara ett väl känt begrepp bland konsumenterna. ASC-certifikatet är däremot mindre känt, även om konsumenternas medvetenhet för detta har ökat också i Finland. Det förekommer fortfarande vissa uppfattningar om fiskodlingens miljöeffekter som inte baserar sig på nuvarande kunskap. Branschen utvecklar och genomför ständigt åtgärder som stärker hållbarheten inom alla områden. Syftet med uppgörandet av ASC-standardena har varit att minimera inverkan på miljön. Detta innebär en ansvarsfull hantering av fiskar och naturresurser, samt ett socialt ansvarsfullt handlande gentemot de anställda och lokalsamhället. Fiskodlingsnäringen är i behov av konstruktiv kommunikation och positiva nyheter. ASC-certifikatet och de tillhörande miljöbedömningarna är ett bra sätt att förmedla praktisk information om fiskodlingen och därigenom sträva efter att skapa gemensam förståelse för hur saker ligger till.

Även utan standarder är fiskodlingen i Finland strikt reglerad och den inhemska odlade fisken är ett hälsosamt samt klimatvänligt val. Företagen i branschen är trots detta villiga att ansöka om ASC-certifiering, eftersom dokumentationen av verksamheten och driftprocesserna i och med det kommer att systematiseras och bidra till att skapa möjligheter att hållbart odla mera inhemsk fisk. Att utnyttja fiskodlingens tillväxtmöjligheter är viktigt också för det finländska näringslivet samt för livsmedelsproduktionen. Det finns också betydande ekonomiska tillväxtmöjligheter vid exporten av den finska fiskodlingsnäringens produkter. En produktionscertifiering utgör ofta en förutsättning för att komma in på de internationella marknaderna.

ASC-certifiering av fiskodlingsanläggningar är en trend som ökar i Finland. För närvarande får tre finska fiskodlare märka sin ansvarsfullt uppfödda regnbåge med ASC-logotypen. Brändö Lax blev i slutet av 2022 Finlands första ASC-certifierade företag som odlar fisk till havs. Därtill har ASC-certifiering beviljats Finnforel och Fifax. För närvarande genomgår också flera andra finska fiskodlingsföretag ASC-certifieringsprocessen. Vid företagen har man redan under flera år investerat i fiskarnas välbefinnande, i livsmedelssäkerhet och en minimering av miljöpåverkan samt socialt ansvar. ASC-certifieringen gör detta långsiktiga arbete mer synligt, speciellt för konsumenterna.

När ett företag ansöker om ASC-certifiering inleds processen genom ett avtal med certifieraren som utför revisionen. Vid revisionen kontrolleras att verksamheten följer standarden och certifieraren kan därefter utfärda ett certifikat för produktionen. Om det är frågan om en matfiskanläggnings produktion som certifieras ska också yngelleverantören lämna behövliga skriftliga rapporter gällande yngelproduktionen. För att standarden ska kunna användas vid konsumentmarknadsföring måste standarden tillämpas under varje steg i värdekedjan.

För några år sedan, vid ett samarbetsprojekt mellan Fiskodlarförbundet och ASC, gjordes en utredning över de odlingsstandarder för regnbåge som lämpar sig för Finlands odlingsförhållanden. I ett gemensamt pilotprojekt för gruppcertifiering som genomfördes i Skärgårdshavet märkte man att ASC:s Salmon Standard inte är lämpligt för produktion av regnbågslax i Finland. ASC:s Freshwater Trout Standard har gjorts för produktion av regnbåge i sötvatten, men under projektets gång inleddes förhandlingar om Freshwater Trout Standardens, dvs. den så kallade regnbågsstandardens lämplighet för odling i brackvatten. Efter förhandlingar och utredningar ansåg ASC att förhållandena vid den finska kusten är jämförbara med förhållandena i sötvatten. Baserat på detta och på grund av likformigheten vid produktionsmetoderna kan därför ASC Freshwater Trout Standarden användas vid regnbågsproduktion i hela Finland då man ansöker om certifiering. Längre ner på sidan finns listan ASC Audit Preparation Checklist (med bilagor) som i ett tidigare projekt har översatts till både finska och svenska. Den är en vägledning inför förberedelserna för revision och innehåller de uppgifter som behövs för revisionen och hur man samlar denna information.

Hur ansöker man om standarden?

För att bli certifierad enligt ASC-standarden måste en fiskodlingsanläggning uppfylla en rad krav gällande planering, utveckling och metoder vid vattenbrukets produktion. Standarden fokuserar på produktion och direkta produktionsinsatser och dessa krav är baserade på bästa praxis. Syftet med standarden är att fungera som en utgångspunkt för kontinuerlig utveckling och den uppdateras därför periodiskt baserat på bästa tillgängliga vetenskaplig kunskap, förvaltningspraxis och tekniker.

ASC-organisationen använder ett tredjepartscertifieringssystem, vilket innebär att oberoende bedömningsorgan (CAB) ansvarar för certifieringen av anläggningarna. Inspektörer besöker anläggningarna på plats för att verifiera att de uppfyller kraven i ASC-standarden och att de därigenom är berättigade till certifiering.

Det första steget är att samla information om certifieringssystemet och att bekanta sig med ASC-standarden. Standarden kan laddas ner från ASC:s webbplats.

Lär dig känna asc-standarden och dess krav här >>

Använd ASC:s checklista innan din första revision som hjälp för att säkerställa att du uppfyller kraven på datainsamling. Vissa indikatorer kräver att data insamlas minst 6 månader före den första revisionen.

Här kan du ladda ner checklistan: (observera att den engelska versionen av asc är den enda officiella checklistan, men den översatta finska versionen kan användas som ett hjälpmedel för att underlätta arbetet).

Ladda ner checklistan på svesnka här

Ladda ner bilagor till standarden på svenska här

Det andra steget är att välja en certifierare (dvs. CAB):

Du kan få mer information av certifierarna, till exempel gällande vilka dokument du behöver. Det lönar sig att be om erbjudande av flera certifierare. Här hittar du certifieringsföretag:

https://www.asi-assurance.org/s/

Här är några finskspråkiga certifieringsföretag:

https://www.bureauveritas.fi/asc-ja-msc-sertifioinnit

https://www.dnv.fi/services/aquaculture-stewardship-council-standardit-5073

https://www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme2/sertifiointi-arviointi-ja-todentaminen/kestavan-kalastuksen-ja-kalanjalostuksen-sertifiointi-msc-asc/

När företaget har ingått ett avtal med det CAB som utför certifieringen meddelar de ASC om den planerade revisionen. Detta ska ske minst 42 kalenderdagar innan inspektionen. CAB skickar därefter all revisionsinformation till företaget, samlar in och listar relevanta intressenter och slutför förberedelserna och planeringen av revisionen. CAB genomför en inspektion vid anläggningen, bearbetar resultaten och skickar ett utkast för rapport till ASC.

När certifieringen är klar:

ASC publicerar därefter online ett utkast för rapporten så att de olika intressenterna kan ge sitt utlåtande om certifieringen till CAB. CAB fattar ett certifieringsbeslut, laddar upp den slutliga revisionsrapporten och certifikatet till ASC-databasen. Efter detta är certifieringen klar och försäljningen av ASC-certifierad fisk kan inledas.

Certifieringen förutsätter regelbundna inspektioner. Certifikatet är giltigt i tre år och CAB  utför årligen övervakningsåtgärder. För att slutprodukten ska kunna ha en ASC-märkning måste hela värdekedjan vara certifierad och produktens spårbarhet kunna säkerställas från odlingsanläggningen till matbordet.

Ladda ner guiden till certifiering här (på engelska):

https://asc-aqua.org/

Alla vanhempaa asc- materiaalia:

ASC-esiselvitys: Hanke oli osittain EMKR-rahoittama

Suomessakin on mahdollista tuottaa ASC-sertifioitua kirjolohta

(Kalankasvattajaliiton Uutiskirje 4/2018, teksti: Mika Remes ja Mari Virtanen)

Suomen kirjolohituotannolle sopivat ASC-sertifioinnin kriteerit on selvitetty viime talvena EMKR-rahoitteisessa hankkeessa. Aiemmin Saaristomerellä tehdyssä ryhmäsertifiointipilotissa huomattiin, ettei ASC:n lohistandardi sovellu Suomen kirjolohituotantoon. ASC:n kirjolohistandardi eli fresh water trout standard on tehty makeassa vedessä tapahtuvalle kirjolohituotannolle. ASC:ssä katsotaan Suomen rannikon murtovesi niin vähäsuolaiseksi, että kirjolohistandardia voidaan käyttää Suomessa myös murtovedessä kasvatetulla kirjolohella.

Tällä hetkellä maailmalla on 12 ASC-sertifioitua lajiryhmää, joista suurimmat ovat lohi, katkarapu, pangasius, tilapia ja kirjolohi. Järjestelmään kehitetään jatkuvasti ja uusia lajeja tulee koko ajan siihen mukaan. ASC-sertifioituja laitoksia on tätä nykyä maailmalla 38 maassa lähes 600. ASC:n kaupallisen markkinoinnin johtajan Inger Melanderin mukaan standardi lisää tuotteen arvoa monella tavalla. – Kuluttaja voi luottaa siihen, että tuote täyttää vastuullisen kehityksen periaatteet niin ympäristön suhteen kuin sosiaalisesti. ASC-standardi on tuotteelle positiivinen markkinointikeino.

Kun yritys hakee ASC-sertifiointia, prosessi lähtee liikkeelle sopimuksesta auditiointia tekevän sertifiointilaitoksen kanssa, joita on Euroopassa useita. Auditoinnin yhteydessä tarkastetaan, onko toiminta standardin mukaista ja jos on, sertifioija voi myöntää tuotannolle sertifikaatin. ASC laatii standardit, markkinoi järjestelmäänsä ja pitää kirjaa laitoksista, joille sertifikaatti on myönnetty.

Sertifiointiprosessi voi mennä läpi neljässä kuukaudessa, mutta ennen auditointia edellytetään tiettyjen tietojen dokumentointia edeltävältä vuodelta. Mikäli ruokakalalaitoksen tuotanto sertifioidaan, on myös poikastoimittajan toimitettava asiaan liittyvät kirjalliset selvitykset poikastuotannon osalta.

Standardi koostuu neljästä periaatekokonaisuudesta: lakikysymyksistä, ympäristötekijöistä, sosiaalisista kysymyksistä ja poikasten käytöstä. Eri maissa korostuvat eri asiat. ASC:n standardeja laativan osaston johtaja, hollantilainen Michiel Fransen pohti, että esimerkiksi sosiaaliset kysymykset, kuten työntekijöiden oikeudet ja lapsityövoiman käyttö eivät ole Suomessa minkäänlainen huolenaihe, eniten työtä varmaan liittyy ympäristökysymyksiin.

Kirjolohistandardissa minimoidaan tuotannon negatiiviset vaikutukset ympäristöön, edellytetään toimivaa kalaterveysohjelmaa sekä suunnittelua haittaeläinten hallitsemiseksi. Kalojen ruokinnassa on käytettävä rehua, jonka kalaraaka-aine on vastuullisesti kalastettua ja sen alkuperä jäljitettävissä.

ASC Freshwater Trout Standardin mukaisesti laitoksia vaaditaan tekemään tiettyjä ympäristö- ja sosiaalisia arviointeja, joilla standardin vaatimukset voidaan osoittaa tehdyiksi/täytetyiksi. ASC Freshwater Trout Standardin käytön vahvistuttua hankkeessa päätettiin käännättää suomeksi ja ruotsiksi ”ASC Audit Preparation Checklist” (liitteineen), joka on ohjeistus auditointiin valmistautumisesta, siinä tarvittavista tiedoista sekä menetelmistä näiden tietojen keräämiseen. Käännökset löytyvät linkeistä:

Lataa tästä tarkistuslista suomeksi

Lataa tästä standardin liitteet suomeksi

Lataa tästä tarksituslista ruotsiksi, Checklist på svenska

Lataa tästä standardin liitteet ruotsiksi, på svenska

ASC_loppuraportti

Esitykset aiheesta:

Kalankasvattajaliiton Syyspäivillä 9.11.2017 pidettiin esitys ASC:n taustoista, standardeista ja hankkeen pääkohdista. Esitys löytyy linkistä:

http://www.prokala.fi/wp-content/uploads/2017/11/Riitta-Myyrä-ASC-sertifiointi.pdf

ASC:n edustajat Michiel Fransen ja Inger Melander vierailivat Suomessa toistamiseen Kalaviikon yhteydessä järjestetyssä Yrittäjäpäivässä. Heidän esityksensä (jotka tilaisuudessa tulkattiin suomeksi) löytyvät linkeistä:

https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2018/04/asc1.pdf
https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2018/04/ASC_Trout-Standard_Helsinki_MF.pdf

Uutiskirjeet asc-hankkeesta:

Hankkeesta on tiedotettu Kalankasvattajaliiton uutiskirjeissä tammikuussa 2017, kesäkuussa 2017, joulukuussa 2017 ja kesäkuussa 2018

Uutiskirjejuttu 1/2017   På svenska
Uutiskirjejuttu 3/2017   På svenska
Uutiskirjejuttu 7/2017   På svenska
Uutiskirjejuttu 4/2018 sivun alussa

Lisätietoa ASC Freshwater Trout Standardista löytyy täältä:
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/our-standards/farm-standards/the-freshwater-trout-standard/

Alkuperäinen standardi löytyy täältä:
https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2017/07/ASC-Freshwater-Trout-Standard_v1.0_layout-changes.pdf

Esther Luiten, ASC commercial manager, esittelia ASC:tä Suomessa ennen hanketta 8.82015
20151008_ASC intro Finland