Anvisningar och modellexempel för fiskodlingsanläggningarnas
plan för biosäkerhet

Lagstiftningen om fiskhälsa förnyades den 21.4.2021. Beskrivningen av egenkontroll som tidigare krävdes har ändrats till en plan för biosäkerhet och den innehåller nya krav.

Med en noggrann plan för biosäkerhet och en gedigen dokumentation kan man vid behov visa att fiskodlingsanläggningen har agerat sakligt gällande fiskhälsa, livsmedelssäkerhet och miljön. En fiskodlare som är en ansvarsfull primärproducent och som tar miljön i beaktande uppvisar en positiv bild av hela branschen.

En fiskodlingsanläggning behöver av Livsmedelsverket ett tillstånd för djurhållningsplats och ett av kraven är att aktörerna ska utarbeta och lämna in en skriftlig plan för biosäkerhet. Detta krav tillämpas både för enskilda djurhållningsplatser och för grupper av dessa, oberoende av storlek. Godkännandet av djurhållningsplatsen krävs för moderfiskanläggningar, för anläggningar som producerar yngel samt om stället producerar mer än 2000 kg fisk för människoföda i året. Godkännandet krävs också alltid då djurhållningsplatsen anses utgöra en risk för djursjukdom, till exempel om djurhållningsplatsen är belägen inom ett s.k. högriskområde som grundats vid viktiga moderfiskanläggningar och att det till denna djurhållningsplats flyttas laxfisk från övriga områden. En plan för biosäkerhet ska göras vid alla de vattenbruksanläggningar av vilkadet krävs godkännande av Livsmedelsverket.

En plan för biosäkerhet är en dokumenterad plan var man definierar de vägar via en sjukdomsalst-rare kan komma in i en djurhållningsplats och sprida sig; man tar där i beaktande djurhållningsplat-sens speciella egenskaper och identifierar de åtgärder med vars hjälp de identifierade biosäkerhets-riskerna kan minskas. Planen ska ge en klar bild av den biosäkerhets- och hygienpraxis som an-vänds vid anläggningen. Med planen för biosäkerhet övervakar och säkerställer företaget själv pro-duktionens säkerhet ur en fiskhälsosynpunkt. Dokumenteringen av åtgärder är en väsentlig del av planen. En plan för biosäkerhet, som är uppdaterad och som fungerar väl, utgör en av de preventiva åtgärdernas hörnstenar och en fungerande dokumentering av biosäkerhetsåtgärderna bevakar företagets egna intressen.

Målsättningen med biosäkerhetsåtgärderna är att identifiera och avväga de risker som är väsentliga för den egna verksamheten och att definiera åtgärder och mekanismer för att hindra och avlägsna dessa risker. Med biosäkerhetsåtgärder avses en av företaget själv utförd systematisk och fortgående tillsyn av produktion och produktionsutrymmena.

I jämförelse med primärproduktionen måste anläggningar som behandlar fisk göra en noggrannare beskrivning av sin HACCP-egenkontroll. Beskrivningen har som avsikt att åt tillsynsmyndigheter visa att aktören på ett tillbörligt sätt har utrett och har under kontroll riskfaktorer gällande råvaror, arbetsskeden, produkter, förpackningsmaterial, förvaring samt distribution. För detta har en separat anvisning gjorts redan tidigare.

Projektet har utförts av Finlands Fiskodlarförbund rf och man har samarbetat med Livsmedelsverket som är övervakande myndighet och har bistått med råd gällande anvisningar och modeller. Som hjälp har man också använt sig av övriga sakkännares expertis. Projektet har fått stöd av den Europeiska havs- och fiskerifonden.