Handbok om egenkontroll inom fiskodling

En beskrivning av egenkontrollen ska upprättas. Beskrivningen ska följas och uppdateras regelbundet. På detta sätt får tillsynsmyndigheten en heltäckande bild av verksamheten och kan jämföra beskrivningen och den realiserade verksamheten med de gällande bestämmelserna och kraven. Förutom beskrivningen av egenkontrollen ska bokföring upprätthållas, där alla åtgärder som utförs vid anläggningen/företaget antecknas.

Inom ramarna för Fiskodlarförbundets projekt ”Kalanviljelyn omavalvontaopas – terve kala, turvallinen elintarvike” (Handbok om egenkontroll inom fiskodling – frisk fisk, tryggt livsmedel) har det utarbetats en handbok för egenkontroll och modeller för egenkontroll för olika produktionsanläggningar. Handboken och modellerna är till hjälp i hanteringen av vattenbruksanläggningarnas vardagliga rutiner och grundläggande förfaranden. Med hjälp av anvisningarna kan fiskodlarna upprätta den anläggningsspecifika beskrivningen av egenkontrollen som krävs i föreskrifterna samt relaterad dokumentation.

Handboken om egenkontroll inom fiskodlingen innehåller anvisningar om egenkontroll av såväl hanteringen av djursjukdomar som hanteringen av livsmedelssäkerheten. I handboken finns särskilda anvisningar om primärproduktionens egenkontroll och rensningsanläggningens egenkontroll.

Förebyggande fiskhälsovård är den viktigaste och billigaste metoden att bekämpa fisksjukdomar. Genom noggrann dokumentation av egenkontrollen kan man bevisa att odlingsanläggningen har gjort sitt bästa i fråga om fiskarnas hälsa och miljön.

När den anläggningsspecifika situationen bedöms är det viktigt att fundera över hur man kan förhindra att fisksjukdomar kommer in i anläggningen, hantera sjukdomar, hindra att en sjukdom sprids inom anläggningen samt förhindra att en sjukdom sprids utanför anläggningen och till miljön. Det är lika viktigt att överväga hur man kan främja fiskarnas hälsa genom förebyggande arbete och åtgärder samt hur man dokumenterar hälsouppföljningen i anläggningens vardagliga arbete.

Jämfört med primärproduktionen måste fiskbehandlingsanläggningar upprätta en mer detaljerad HACCP-plan. Beskrivningen är avsedd att visa tillsynsmyndigheten att aktören på vederbörligt sätt har utrett och förmår kontrollera möjliga riskfaktorer med anknytning till råvaror, arbetsskeden, produkter, förpackningsmaterial, förvaring samt distribution och konsumtion.

Projektet genomförs av Finlands Fiskodlarförbund rf. Projektet har samarbetat med Livsmedelsmyndigheten, som i egenskap av myndighet som styr tillsynen har gett råd beträffande anvisningar och hjälpt till med utbildningen av odlare. Även expertis som andra sakkunniga inom branschen besitter har varit till hjälp.

Projektet fick understöd från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Modeller för egenkontroll inom primärproduktionen

Den här innehåller exempel på olika planer för egenkontroll inom fiskodlingen. Genom att anpassa dessa exempel är det lättare för anläggningarna att upprätta en egen beskrivning av egenkontrollen enligt föreskrifterna och dokumentera verksamheten.

Modellplanerna är planer för egenkontroll för fiktiva anläggningar och passar inte nödvändigtvis som sådana vid alla anläggningar. Avsikten är att anläggningarna genom att anpassa texten till sin egen anläggning ska kunna upprätta en beskrivning av egenkontrollen för anläggningen så enkelt som möjligt.